84819. lajstromszámú szabadalom • Vízkiválsztó tölcsér szénhydrogének számára

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84819. SZÁM. — IV/i. OSZTÁLY. Vízkiválasztó tölcsér szénhydrogének számára. Szilvay Kornél tűzoltó-segédtiszt Budapest. Pótszabadalom a 80679. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1918. évi április hó 9-ike. Jelen találmány tárgya a 80679. számú szabadalomban ismertetett vízkiválasztó tölcsér egy további kiképezése, mely mint azt a végzett kísérletek mutatták, a víz 5 (kiválasztására fokozottabb mértékben al­kalmas. A csatolt rajzon a találmány szerinti vízkiválasztó tölcsér egy kiviteli alakja függélyes metszetben van feltüntetve. A 10 tölcsér öblös edénye (a)-val, ennek lefo­lyatócsöve (b)-vel és feneke (c)-vel van jelölve. A tölcsér (a) edényétől (g) köz­fenék által különválasztva egy (e) beöntő edény van elrendezve, melynek célszerűen 15 ferdén elhelyezett (g) feneke a (ik) csőbe megy át; utóbbiban az, (e) edénybe öntött szénhidrogén iaz (a) edény belsejébe folyik. Az (a) edényben ennek (c) fenekéhez csat­lakozó (d) válaszfal és a (g) közfenékhez 20 csatlakozó (f) válaszfal van elrendezve, melyek szabad széle a (g) közfenék alatt, illetve a (c) fenék fölött fekszik és az (e) edénybe öntött folyadékot a pontozott vo­nalakkal jelölt (h) nyíl irányában először 25 lefelé, majd fölfelé a (d) fal felső szóléig innen ismét lefelé az (f) fal alsó széléig és innen ismét fölfelé a (c) fenék fölé nyúló (b) lefolyatócső felső széléig kényszeritik áramlani, mely liton a szénhidrogénben 30 foglalt víznek alkalma van kiválni és a (c) fenéken összegyűlni. Ezen kiválasztás megkönnyítésére úgy a (k) cső külső fe­lülete, mint az (a) edény falai, illetve a (d, f) válaszfalak és a (b) lefolyatócső kül-35 seje között (1, m) vízszintes falak fölváltva úgy vannak elrendezve, hogy a (k) csőből a (b) kifolyató cső felé áramló folyadék útjában, illetve a fölfelé haladó áramla­taiban kigyóvonal alakú utak képeztet­nek úgy, liogy a folyadék ezen (1, m) vá- 40 laszfalak mentén kigyóvonalban kényte­len áramlani, miáltal a vízkiválasztás ta­pasztalat szerint előmozdíttatik. A (k) cső felső részében célszerűen egy (n) szűrőt vagy lyukasztott lemezt alkal- 45 mazhatunk, mely az esetleges tisztátlan­súgóikat visszatartja és a folyadéknak az egész cső keresztmetszetében egyenletes lassú áramlását biztosítja. Az (a) edény külső falára szerelt (o) vízszintmutató az 50 (a) edényben összegyűlt víz felszínét mu­tatja. Természetes, hogy a fent leírt szerkezet is többíéleképen változtatható anélkül, hogy a találmány lényegétől eltérnénk; a 55 találmány lényege főleg a törzsszabada­lomból ismeretes függélyes válaszfalakon alkalmazott vízszintes harántfalak alkal­mazása, melyek a folyadékot a függélyfes válaszfalak közti csatornák belsejében is 60 kigyóvonalon kényszeritik áramlani. Szabadalmi igények: 1. A 80679. számú szabadalom; szerinti víz­kiválasztó tölcsér kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy azon függélyes vá- 65 laszfalakon és esetleg a tölcsér öblös edényének falán is, melyek együttesen a folyadékot kigyóvonalban lefelé és fölfelé vezetik, vízszintes falak vannak elrendezve, melyek a folyadékot füg- 70 gélyes áramlási útjain is kigyóvonal­ban kény szeritik áramlani. 2. Az 1. igénypont szerinti vízkiválasztó tölcsér kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy a tölcsér öblös (a) edénye fölött 75 egy ettől válaszfal, illetve közfenék ál-

Next

/
Thumbnails
Contents