84773. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés a járatból jövő őrlemény osztályozására

Megjelent 1934. évi májn s hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTRŐSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84773. SZÁM. — X/i. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés a járatról jövő őrlemény osztályozására. Kreisler Miksa malomépítő Keszthely. A bejelentés napja 1922. évi október hó 31-ika. A járatról jövő őr.1 cinényeknek töretté, lisztté, dercévé és darává való osztályo­zására szolgáló ismeretes eljárás abban áll, hogy a kőjáratról vagy hengerszékről 5 jövő őrleményt gépen a törettől megsza­badítjuk és csalt azután vezetjük egy kü­lön osztályozó rázószitára, mely esetleg két különböző gépből áll, melyek közül az egyik lisztet, a másiik pedig a dercét ós 10 darát választja ki. Ezen eljárás végrehaj­tására szolgáló gépek igen nagy teret fog­lalnak el, miáltal egyrészt nlagy terjedelmű és költséges szitákat igényelnek, másrészt pedig az igényelt nagyobb hajtóerő miatt 15 a szénszükséglet igen nagy. A találmány tárgya eljárás és berende­zés, mely ezen hátrányokat megszünteti. Az eljárás abban áll, hogy a járatról jövő őrleményt egy drótszitán a törettől mejg-20 szabadítjuk 6S megmaradt őrleményt egy és ugyanazon rázószitán lisztté, der­cévé ós darává osztályozzuk. A mellékeit rajzon az eljárás végrehaj­tására szolgáló berendezés egy példakép­£5 peni foganatosítási alakja vázlatosan van feltüntetve és természetes, hogy ezen beren­dezés szükség szerint módosítható, anél­kül, hogy a találmány lényegétől eltér­nénk. 30 A berendezés egy állványban kifeszített (a) drótszitából áll, melyen iaz őrlemény a törettől megszabadíttatik, továbbá az alatta elrendezett és különböző szemnagy­ságú selyemszitakerete,kböl álló (b) rázó­szitából, melynek I, II része a lisztet, III 85 része a dercét, IV része pedig a darát en­gedi át, míg a szitákon át nem eső töret az (a) drótszita által elválasztott törettel egyesülve, lismert imód szerint ismételt őrlés végett elvezettetik. A töret elválasz- 40 tására szolgáló (a) drótszita esetleg a be­rendezést ől elkül öníthe t ő. Szabadalmi igények: 1. Eljárás a járlatról jövő őrleménynek osztályozására, jellemezve azáltal, hogy 45 a járatról jövő őrleményt a törettől egy drótszitán megszabadítjuk és az, át­hulló őrleményt egy és ugyanazon rázószitán lisztté, dercévé és darává osztályozzuk. 50 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás végre­hajtására szolgáló berendezés, jelle­mezve azáltal, hogy a liszt, derce és dara osztályozására szolgáló' rázószita felett egy és ugyanazon állványban a 55 töret elválasztására szolgáló drótszita van elrendezve. 3. A 2. igénypont szerinti berendezés egy foganatosítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a töret elválasztására szol- 60 gáló drótszita a rázószita állványától el van különítve. 1 rajzlap melléklettel. l'allas nyomda, Budapest,

Next

/
Thumbnails
Contents