84746. lajstromszámú szabadalom • Szinpadi világítás elektromos izzólámpákkal

Meg-jelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZAKADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 84746. SZÁM. — VJI/h. OSZTÁLY. Színpadi világítás elektromos izzólámpákkal. Hochstrate Miksa Pál mérnök Budapest. A bejelentés napja 1922. évi február hó 14-ike. A találmányi színpadi, különösen sof­f'ita- és riva Idavilágítás képezi, mely kizá­rólag fehér (világos) elektromos izzólám­pák felhasználása mellett a színpadnak 5 ügy a lámpák természetes színében (nap­fény), mint egy vagy több színben, tet­szőleges színárnyalatokkal való megvilágí­tását teszi lehetővé. A találmány abban áll1 , hogy az izzólámpákat felvevő tok, mely 10 egyúttal, a reflektort is képezheti, közfalak útján rekeszekre van osztva, melyek egy vagy több izzólámpa befogadására szol­gálnak. A rekeszek abban az irányban, amelyben a fény kibocsátandó, nyitottak, 15 .míg minden más irányban zártak, így kü­lönösen mindegyik rekesz a szomszédos rekesztől fényt át nem bocsátó fallal van elhatárolva. A rekeszeknek nyitott oldalai akkor, ha a lámpáknak természetes fé-20 nyét akarjuk érvényre hozni, szabadok ma­radnak, míg ha színes (egy vagy több színű) világítást akarunk létrehozni, ak­kor a rekeszeknek nyitott oldalain meg­felelően festett színszűrőket helyezünk el. 25 Ezen színpadi világításnak légfőbb elő-; nye, hogy a színezett izzólámpák alkalma­zását feleslegessé teszi. Az ilyen lámpák ugyanis a nagy hő folytán színüket csak­hamar megváltoztatják, illetve elvesztik, 50 ami által a kívánit színhatás elérése le­hetetlenné válik. Különösen lényeges ez a legjobb áraimkihaszná 1 ást biztosító gáztöl­tésű izzólámpák alkalmazásánál, melyek az általuk kisugárzott nagy hőre való te-15 kintettel, eigyáltalában, nem festhetők si­keresen. Ha a találmány értelmében vilá­gos lámpákat és színszűrőket alkalmazunk, •mely utóbbiak pll üvegből, selyemből, cel­luloidból stb. készülhetnek, akkor állían-M) dóani egyenletes, élénk színes fényt ka­punk, mert a színszűrők a hősugarak ha­tásának kevésbbé vannak kitéve, illetve hő­álló anyagból készülhetnek és így korlát­lan tartósságúak. A színszűrők kicserélése által minden tetszőleges színárnyalat el- 45 érhető. , A mellékelt rajzon a találmányt képező berendezésnek egy foganatosítási alakját példaképpen mint soffitavilágításit tüntet­tük fel. Az , 50 1. ábra a berendezésnek függőleges ke­resztmetszetét és a 2. ábra ugyanannak előlnézetét mutatja. Ezen az ábrán két rekesz látható, melyek egyike nyitott, míg, a másikba ai szín- 55 szűrők be vannak tolva. i A berendezés egy a kellő hosszra ki­terjedő tokból áll, melynek (1) hátfala reflektornak l'ehet kiképezve. A reflektor lényegben 90 -nyi ívre terjed ki. A tok- 60 nak az (1) hátfal végpontjaihoz csatlakozó oldallai nyitottak és itt két egymásra me­rőleges síkban a (21) vezetékek vannak kiképezve, melyek a (19, 20) színszűrők felvétellére szolgálnak. A tok a (22) köz- 65 falak által egyes rekeszekre van osztva, melyek mindegyike egy vagy több (la) izzólámpa felvételére szolgál. A pl. porcellánból készült (2) lámpa­fog laliat az (1) tokfal külső részén van 70 elrendezve és a tokfalbn csak a csőalakú (3) porcelMmfoglialat hatol át, melybe az (la) izzólámpa bei van csavarol'va. Az egész tokon a (4) bádogcsatorna vonul végig, mely az áramhozzávezetésekat, foglalato- 75 kat stb. lefedi és sérülés ellen megvédi. A (4) csatorna a tokon "levehetően van megerősítve. A (2) foglalat tartja az (5, 6, 7, 8, 9) kapcsokat. > Az áramot az izzólámpafoglialat csavar- 80

Next

/
Thumbnails
Contents