84742. lajstromszámú szabadalom • Fémrészeknek porcellánon vagy egyéb szigetelő testeken való megerősítése

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI R ÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS V 84142. SZÁM. — VII/g. OSZTÁLY. Fémrészeknek porcellánon vagy egyéb szigetelőtesteken való megerősítése. Hajós és Szántó elektromos gyár r.-t. Budapest. A bejelentés napja 1921. évi április hó 27-ike. Az elektrotechnikai szerelési üzemben a fémrészeket eddigelé kizáróan vagy anyás csavarok segélyével erősítették meg a por­cellán vagy egyéb szigetelő testeken, vagy pedig oly csavarokkal, melyeket az illető fémrészbe vágott csavarmenetekbe csava­roltak. Ennek azonban ama gazdasági hát­ránya van, hogy a manapság magas csa­varárak a szerelési anyagok előállítását igen megdrágítják. A hátrány megszüntetését célozza a csa­tolt rajzon példakép vett foganatosítást alakjában az 1. ábrán önmagában távlati képben, a. 2. ábrán pedig alkalmazásában bemuta­tott segédeszköz, mely lényegében tetsző­leges fémlemezből kicsákozott fogazott sze­gecsből áll, melyet szegecselőgéppel erősí­tünk meg. A fémlemezből ismert módon kicsákozott szegecs (1) szára szabad vége (2)-nél fo­gazott. A (3) porcellán- vagy egyéb szi­getelő testnek a (4) fémhüvelyen való meg­erősítésére ismert szegecselőgépet haszná­lunk. mely oly módon működik, hogy a (3) és (4) testeknek furatain bedugott szegecsszár fogait a szegecselő gép széjjel­szorítja és a megerősítendő fémrészt ily módon fogvatartja. Némely esetben célszerűbb és egysze- 30 rűbb lesz. ha a különálló fogazott szege­csek helyeLt a fémrésszel egy darabban álló. tehát magából az összeerősítendő fémrészből kihajlított fogazott szegecsszár­alakú darabokat, használunk az összcerösí- 35 léshez. Ezen fogazott szegecsek akár külön­álló elemek gyanánt, akár pedig a fém­résszel egy darabban tömegcikk gyanánt igen olcsón előállíthatók és minden tekin- 40 tetben pótolják az eddigi drága megerő­sítő csavarokat. Szabadalmi igények: 1. Fémből és nem fémes szigetelő anyag­ból álló mindenféle elektrotechnikai sze- 45 relvény. jellemezve fémlemezből kicsá­kozott, szárának szabad végén fogazott szegecs által, mely szegecselő gép segé­lyével széjjelszorított fogaival tartja össze egymással összeerősítendő része- 50 keL. 2. Az 1. igényben védett megerősítés fo­ganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a fogazott szegecs a fémrésszel egy darabban áll és ennek anyagából van 55 kihajlítva. 1 rajzlap mellékelve. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents