84732. lajstromszámú szabadalom • Óraszerkezet

Meg-jelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI mÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84732. SZÁM. — Vll/c. OSZTÁLY. Óraszerkezet. Hildebrand Miksa mérnök Augrsburg1 . A bejelentés napja 1922. évi március hó 14-ike Németországi elsőbbsége 1921. évi augusztus hó 19-ike. A jelen találmány tárgya óramű, mely­nek valamennyi része, a tengelyek és ru­gók kivételével, fecskendezett öntvényből vannak előállítva, mely részek a gyártási eljárásra való tekintettel, új, sajátos ala­kítást nyertek. Az óragyártást eddigelé az óraszerkezet egyszerűsítésével igyekeztek lehetőleg ra­cionálissá tenni. Ily módon azonban nem érhető el a gyártásban a legnagyobb fokii gazdaságosság, miután az egyes részek meg­munkálása és összeépítése csupán a szer­vek csökkentése által megállapított mér­tékben könnyíttetik meg. Ezzel szemben a jelen találmány szerint a fecskendezés útján való öntés alkalmazá­sával érünk el előre nem sejtett gazdasá­gosságot. Az óra egyes szervei a fecsken­dezés útján való öntéssel, egyetlen munka­menetben kapják végleges alakjukat. Sőt, sok oly szerv, mely eddigelé többi külön­álló részből volt összetéve, most egy da­rabban. egyetlen munkamenetben állítta­tik elő. Ilyfajta szervekből álló órának összerakására csupán a keréksor ozatokat és a járásszabályozót kell a platinák közé beillesztenünk, számlapot ráhelyeznünk és esetleg az óraszerkezetet tokba behelyez­nünk. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrái a találmány tárgyának példaképem foganatosítási alakját szemlél­tetik. Az óra keréksorozatai két (1) és (2) platinában vannak ágyazva (2. ábra), me­lyekbe a csapágyak be vannak öntve. Az (1) platinára azonkívül a számlap megerő­sítésére szolgáló (3, 4, 5) orsók (1. ábra), valamint a (2) platina fölerősítésére szol­gáló, csapokban végződő (6, 7, 8) távolság­tartó orsók vannak ráöntve. Azonkívül az (1) platinának a számlap felé fordított oldalán a váltókerék számára való (9) ágyazóesap, valamint harangalakú (10) csapágy van ráöntve, melyben a perc- 45 kerék tengelye csúszik. A harangalakú (10) csapágy elrendezése folytán a perckeréktengelynek a két pla­tina között ágyazott részére a (25) negyed­kerék ékelhető, mely az órakerék mozgá- 50 . sát levezető, a (9) csapon ágyazott (27) váltókerékbe kapcsolódik. A platináknak ismertetett kiképzése folytán, a perckerék­tengely a lánckerékkel, szintúgy a perc­kerék a negyed ke rékkel egy-egy egész gya- 55 nánít állíthatók elő és azután a pótkerék­kel. a horgonykorékkel és a menetszabá­lyozóval együtt, a platinák közié ágyazha­tok, míg a váltókerék és az órakerék az óracsővel utoljára a (9) ágyazócsapra. ille- 60 tőleg a (19) perckerék tengelyre tolható. A platinák megmunkálása a (26) csap­szögek számára való lyukak fúrásán kí­vül, minden egyes platinában egy-egy anyamenet bevágásában merül ki, me- 65 Ivekbe azon csúcsban végződő (11) és (12) orsókat csavaroljuk be. melyek között a (13) menetszabályozó ágyazva van. A (13) menetszabályozó a horgonyten­gelyen elrendezett mérlegkar gyanánt van 70 kiképezve és a (14) rugóra van fölfüg­gesztve, úgy hogy függélyes síkban leng­het. A szerkezet járását a (14) rugó fe­szültségének változtatásával szabályozzuk. A (14) rugó feszítőcsavarja a (6) távol- 75 ságtartó orsó furatában van vezetve. Az óra futóművét a hajtókerékkel ellá­tott (15) horgonykerék az ugyancsak hajtó­kerékkel ellátott (16) pótkerék és a (18) lánckercket tartalmazó (17) perckerék al-80

Next

/
Thumbnails
Contents