84720. lajstromszámú szabadalom • Berendezés pneumatikus fékeknél a vákuum vagy túlnyomás fenntartsára

Megjelent 1934. évi május hó 15-én, MAGYAR KIRÁLYI jjjfgH SZABADALMI BÍRÓSÁG •slIIIÉliísíllE SZABADALMI LEÍRÁS 84720. SZÁM. — V/b. OSZTÁLY. Berendezés pneumatikus fékeknél a vákuum vagy a túlnyomás fenntartására. Gelbrüder Hardy cég* Wien. A bejelentés napja 1921. évi július hó 27-ike. Ausztriai elsőbbsége 1919. évi február hó 20-ika. Pneumatikusan fékezett járművek fék­jeinek kézzel való megoldása jelenleg csak­nem kivétel nélkül azáltal történik, „hogy a fékberendezés valamennyi üregében meg-5 szüntetik a vákuumot, illetve a túlnyomást. ! A jelén találmány tárgya már most olyan berendezés, mely lehetővé teszi, hogy a fékek megoldása csupán a fékhengerek lég­mennyiségének változtatásával történjék, 0 míg a külön vagy sagédlégtartályban vál­tozatlanul fennmarad ekkor is a vákuum, illetve a levegőtúlnyamás. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy f'oganatosítási példáját ábrázolja, az 5 isimert kétkamrás vákuumfékhez alkal­mazva, melynek berendezése és működés­módja a következő: A (7) szelep, mely kétüléses szelep mód­jára van kiképezve, rendszerint (nyuga-10 lomban) a rajzolt helyzetben áll, mikor is a fékmegoldó liégcsappantyúhoz vezető (4) vezetéket elzárjia, míg a külön tartály­hoz vezető (5) vezeték, a fékhengerhez vezető (6) vezetékkel, az (1) szeleptokon] 15 át, nyilt kapcsolatban áll. Emellett a (7) szelepben lévő szűk (8) furat a (7) szelep alatt lévő térnek a szelep felett lévő térrel való kapcsolatát létesíti. A fék megtöltése­kor a líevegő a (7) szelep alatt lévő térből^ (0 tehát a fékmegoldó lógcsappantyúhoz ve­zető (4) vezetékből vagy csatornából is kiszívatik. Ha most fékezéseket végzünk, vagy a mozdonyról1 megoldjuk a fékeket, akkor a levegő vagy az egyik vagy a ná-55 sik irányban szabadon elhalad a (7) sze­lep mellett és utóbbi nyugodtan állva ma­rad helyzetében!. Ha azonban a fékmeg­ol'dó légcsappantyú megnyitásával, kézzel oldjuk meg a fékeket, akkor a (7) szelep, tO a reá alulról ható heves léglökés folytán, leemelkedik (2) fészkéről és másik, (3) fészkére szorul1 , úgyhogy elzárjia a külön tartályhoz vezető (5) vezetéket- A levegő gyors bejutását a (6) vezetéken) át a fék­hengerbe tehát semmi sem gátolja többé. 45 A (7) szelep addig marad ebben a meg­emelt helyzetében, amíg vagy ismét vá­kuumot létesítünk a (7) szelep alatt lévő térben vagy pedig a nyomás a külön tar­tályban, tömítetlenségek folytán, már any- 50 nyira növekedett, hogy a szelep felett és 'alatt uralkodó nyomáskülönbség nem ké­pes már azt magasan tartani. j A berendezés használatakor tapasztalt előny abból áll, hogy időt ós levegőt ta,- 55 karíiunk meg vele a fékek kézzel való megoldásakor. Ezen fékmegoldás azért megy jóval gyorsabban végbe, mint egyéb­kor, mert a fékmegoldó légcsappantyúkat vagy szelepeket csak addig kell nyitva go tartani, amíg maguk a fékhengerek leve­gővel teltek meg vagy, — nyomólégfékefc­né'l — légmenitesíttettek és nem a sokkal nagyobb térfogatú külön, illetve scgédlég.­tiartályok is. Ennek megfelelően termé- 65 'szelesen, — feltéve, hogy pl, tömitetlen­ségek miatt már nem ment veszendőbe a külön, illetve a segédlégtartályban benn­maradt erőforrás — nagyobb számú, kéz­zel megoldott fékkel bíró kocsiból álló 70 vonait fékjeinek megtöltése is jóval rövi­debb idő alatt foganatosítható, mint egyéb­kar. Olyaii előnyök ezek, melyek súlyo­sam esnek latba a pneumatikus fékeknek 'tehe^zállító vasúti kocsikon való haszna- 75 lata szempontjából. Szabadalmi igény: •Berendezés pneumatikus fékek külön, il­letve segédlégtartályában a vákuum vagy a túlnyomás fenntartására a jár- 80

Next

/
Thumbnails
Contents