84697. lajstromszámú szabadalom • Gyorskimérő készülék

31egjel<int 19134. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 84697. SZÁM. — XVIII/d. OSZTÁLY. Gyorskimérő készülék. Bartek János magánhivatalnok Komárom. A bejelentés napja 1922. évi október hó 10-ike. A találmány tárgya tetszésszerinti csapra vagy szelepre szerelhető oly készü­lék, mellyel a csapon vagy szelepen át, valamely hordóból vagy más tartányhól 5 kifolyó folyadék meghatározott adagokban (pl. 1 1., 0.5 1., 0.2 1., 0.1 1.) folyatható ki (mérhető ki). A készülékkel azonban a folyadék folytonos áramban is kifolyat­ható a tartányból. A találmány szerinti 10 készülék az eddigi e célra szolgáló készü­lékektől egyszerű szerkezete és kezelése által tűnik ki. A rajzon a találmány szerinti készülék egy példaképeni kiviteli alakja az 15 1. ábrán függélyes és a 2. ábrán az 1. ábra II—II vonala szerinti vízszintes metszetben van feltüntetve. A készülék, mely tetszésszerinti (a) csap kifolyató nyílására szerelhető, lényegében 20 külső felületén kúpos, csiszolt (b) magból áll, mely egyik végén az (a) csap kifolyató nyílásához csatlakozik, másik végén pedig a (c) kifolyató toldattal van ellátva. A (b) mag, egy belső (d) válaszfal által, akként 35 van két részre osztva, hogy az így kelet­kezett (e) és (f) kamra egymástól teljesen külön van választva és az (e) kamra az (a) csap kifolyatójával, az (f) kamra pedig a (c) kifolyató toldattal közlekedik. A (b) 30 magon több (a rajzon feltüntetett kiviteli példánál három) (g) kúpos hüvely van el­rendezve, melyek a (b) mag külső felüle­tére tömítően vannak felhúzva, de a ma­gon forgathatók; a (g) hüvelyek fölfelé }5 való eltolás ellen (h) állítógyűrük által vannak biztosítva, melyek a (b) magra vannak erősítve. A (g) hüvelyek mind­egyike két az átmérő irányában egymás­sal szemben fekvő (g') bordával van el­látva, melyekhez kétoldalt két-két (il, i2, 40 i3) mérőedény van erősítve; a mérőedé­nyek fölerősítése, pl. (j) pántok segélyével történik, melyek két-két szembenfekvő mérőedényt abroncs módjára körülvesznek (ez abroncs a 2. ábrán egy helyen törve 45 van feltüntetve). A (b) magban (k) áttöré­sek, a (g) hüvelyekben és a mérőedényeik­ben pedig ezeknek megfelelő (k') áttörések vannak kiképezve, úgy hogy a mérőedé­nyek belseje a mag (e) ós (f) kamráival, 50 ez áttöréseken át, közlekedhetik. A mérő­edények mindegyik párja egy (1) fogan­tyúval van ellátva, célszerűen a megfelelő (g') bordához erősítve, mely fogantyú se-' gélyével a mérőedénypárok, a közöttük 55 levő (g) hüvellyel együtt, a (b) magon 180°-kai ide-oda forgathatók. A (k) áttöré­sek a (b) magon és a (k') áttörések a (g) hüvelyeken, illetve (g) mérőedényeken úgy vannak elrendezve, hogy utóbbiak két 60 végső helyzetéhen e (k') nyílások a (k) nyílásokat fedik, úgy hogy a mérőedények egyik helyzetében az egyik (il) edény a (b) mag (e) kamrájával és a másik (il) edény a mag (f) kamrájával közlekedik, 65 míg a mérőedénynek a másik véghelyzetbe való forgatásánál a két (il) edény fölcseré­lődik vagyis az, előbb az, (e) kamrával ösz­szekapcsolt (il) edény az (f) kamrával jut kapcsolatba és fordítva. 70 Nyitott (a) csapnál a folyadék az (e) kamrából a (k, k') nyílásokon át, a mérő­edényeknek az (e) kamrával közlekedő csoportjába fog folyni; a kiszorított levegő kibocsátása céljából, a mórőedények tete- 75 jén, (m) úszószelepekkel záródó (n) légki-

Next

/
Thumbnails
Contents