84677. lajstromszámú szabadalom • Sebességváltoztató közlőmű

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYA jngmL SZABADALMI MRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84677. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Sebességváltoztató közlőmű. Driscoll Patents (Jompany gyáros cég' Wilmington. A bejelentés napja 1922. évi augusztus hó 11-ike. Jelen találmány közlőműre vonatkozik, a hajtóerőnek egy hajtó elemről a hajtott elemre való átvitelére, mely motoros jár­műveknél, tengerészeti hajtóberendezé-5 seknél, cölöpök beverésére szolgáló gépek­nél, vetőgépeknél, sajtóknál és hasonlók­nál, vagy más célokra használható, ami­ből látható, hogy a találmány tárgya nincs valamely különleges vagy meghatározott iO használatra korlátozva. A találmány tárgya oly közlőmű, mely aránylag egyszerű szerkezetű és tömör el­rendezésű és melyben ugyanazon részek ellenkező értelemben való hajtásra hasz­;5 nálhatók, a mozgás irányának megváltoz­tatása karmos kapcsolások használata nélkül eszközölhető, a meghajtott elem se­bessége bármely kívánt mértékben vál­toztatható nulla és a meghajtó elem se­>0 bessége szerinti egység között a meghaj­tott elem mozgásának mindkét irányában, és melyben a szerkezet úgy van kiegyen­súlyozva, hogy közönséges sebességeknél rezgésektől gyakorlatilag mentes. >5 A találmány szerinti közlőműnél a hajtó mozgás a meghajtott elemmel egy hajtő­résznek a meghajtott elem egy felületével való ismételt kényszerű súrlódó kapcso­lása és a hajtórészek ezen kapcsolásból (0 való visszahozása által közöltetik, amidőn ezen hajtórész a kapcsolás tartama alatt a meghajtó elemtől nyeri mozgását. A találmány továbbá abban áll, hogy a hajtórész, vagy azok mindegyike úgy van 55 elrendezve, hogy az azt működtető részek­hez képest beállítható legyen, azon célból, hogy az említett meghajtott elemmel ellentétes mozgásokat közölhessen. A találmány tárgya továbbá olyan közlőmű, mellyel egy folytonosan egy irányban mozgatható meghajtó elemről hajtóerőt közlünk egy meghajtott elem­mel, oly közlő eszköz segélyével, mely a meghajtott elem ellenkező irányban való mozgatására is beállítható. 45 Végül a találmány tárgyát oly közlőmű képezi, melynél a hajtóerő egy hajtóelem­ről a meghajtott elemre egy emeltyű segé­lyével vitetik át, mely emeltyű erőkarja és munkakarja közti viszony megváltoz- 50 tatható. A találn^ány egyéb jellemzőit a követ­kezőkben részletesebben fogjuk leírni. A találmány egy kiviteli alakja a csa­tolt rajzokon van feltüntetve, melyek- 55 ben az 1. ábra a szerkezet hosszmetszete; a 2. ábra függélyes metszet az 1. ábra két­két vonala szerint; a 3. ábra függélyes metszet az 1. ábra 60 három-három vonala szerint, balfelé nézve; ezen ábra a hajtó csoport belsejét mutatja a hajtó elemekkel kezdeti helyzetben, mi­kor nincsenek a dobbal kapcsolatban; a 4. ábra a 3. ábrához hasonló nézet, ahol 65 a hajtó elemek hajtó állásba mozogtak; az 5. ábra a 4. ábrához hasonló nézet, ahol a hajtó elemek hajtó löketük végén látha­tók; a 6. ábra az 5. ábrához hasonló nézet, ahol 70 a hajtó elemek visszahúzott állapotban láthatók és a 3. ábrán feltüntetett kezdeti helyzetbe visszatérni készek; a 7. ábra azonos a 4. ábrával, azonban a hajtó elemek visszafelé-hajtásra vannak 75

Next

/
Thumbnails
Contents