84634. lajstromszámú szabadalom • Szétszedhető bútor

Meg-jelent 1 98 4. évi május li ó 15-én . MAG TAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84634. SZÁM. — VIH/c. OSZTÁLY. Szétszedhető bútor. Tránka Ferenc műszaki hiv. Budapest. A bejelentés napja 1921. évi junius hó 2-ika. A találmányt oly bútor képezi, mely könnyű szerrel szétszedhető és ismét ösz­szeállííható, aminek a szállításnál való csekély térigénynél fogva nagy gyakorlati 5 jelentősége van. A találmányt képező bú­tor az eddig ismert szétszedhető bútorok­tól abban tér el, hogy egyes alkatrészei mindennemű enyvezés nélkül egymásba tolható ereszték és eresztékágyak útján 10 vannak egymással összekötve, úgy hogy a bútor összeállított állapotában igen szi­lárdan áll és maga az összeállítás és a szétszedés könnyen, gyorsan ós minden szakértelem nélkül végezhető. 15 A mellékelt rajzon a találmányt képező bútornak példakép vett foganatosítási alakja van feltüntetve valamely bútor­darab, pl. szekrény négy szomszédos ha­tárfalának részben összeállított helyzeté-20 nél. A bútor alapgerendákból és határoló falakból van összetóve. Az ábrázolt foga­natosítási alaknál a bútor alzata az eset­leg beeresztett lábakkal felszerelt vízszin-25 tes (la, lb) szegélygerendákból és (2) fenéklapból áll. Az (la, lb) szegélygeren­dák érintkező felületeiken egymásba tol­ható tetszőleges szelvényű, esetleg végig­menő (4) eresztékekkel, illetőleg ereszték-30 ágyakkal, a befelé néző oldalak pedig a (2) fenékdeszkát befogadó (5) hornyokkal vannak ellátva. Az (la) szegély gerendák 'felső lapjai a bútor i(6) oldallapjainak betolására való végigmenő (7) hornyokkal 35 bírnak. A (6) oldallapok belső oldalán egyrészt hosszirányban végigmenő (8) hornyok vannak kiképezve, melyek a (13) ereszté­kek útján betolható (9) hátfalat fogadják 40 be, míg az oldallapok belső oldalán a (8) horonyra keresztben álló (10) horony megy végig, melybe a (11) tetőlapot tolhatjuk be (12) eresztékei segélyével. A (9) hátfalnak felül a behajlított (15) karimája van, melynek a (12) tetőlappal é5 érintkező felületén a tetőlap (16) hor­nyaiba nyúló eresztékei vannak. Ugyan­csak a (9) hátfal alsó élfelületén az élfe­lület hosszirányában futó eresztékekkel van ellátva, melyek a (2) fenéklap meg- 50 felelő helyén kiképezett (14) ereszték­ágyakba nyúlnak, oly célból, hogy az ösz­szeállításnál a fenéklap vagy tetőlap ki­esését megakadályozzák. A szekrény összeállítása következőkép 55 történi : A két párhuzamos (la) vízszintes oldal­gerendát (4) eresztékeikkel betoljuk a mellső vízszintes (lb) gerendának ezen eresztékekkel szemben kiképezett ereszték- 60 ágyaiba. Ezután a (2) fenékdeszkát be­toljuk a gerendák belső oldalain kiképe­zett (5) hosszhornyoikba. Ilymódon három szegélygerendából és egy fenékdeszkából álló szilárd alapzatot, kapunk. 65 A (6) oldaldeszkákat az alsó élfelületei­ken kiképezett (3) eresztékek segélyével az (la) gerendák felső élfelületén kiké­pezett (7) hornyokba toljuk. Ennek meg­történte után az oldallapok (10) hornyaiba 70 kapaszkodó (12) eresztékek útján betoljuk a (11) tetőlapot, mely pl. szekrény eseté­ben úgy lehet méretezve, hogy a szekrény mellső és hátsó oldalán az elhelyezendő ajtó és hátfal számára helyet hagy. 75 A tetőlap elhelyezése után felülről le­felé betoljuk a (8) hosszhornyokba kapasz­kodó (13) eresztékek útján a (9) hátfalat, mely a fenéklap, illetve tetőlap megfe­lelő (14), illetve (16) eresztékágyaiba nyúló 80

Next

/
Thumbnails
Contents