84623. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági lakat

Meg-jelent 1984. évi május lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jnSHBL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84623. SZÁM. — VlII/d. OSZTÁLY. Biztonsági lakat. Zeliszka István géplakatos Budapest. A bejelentés napja 1923. évi január hó 15-ike. Az eddig ismeretes biztonsági lakatok többnyire ligy vannak szerkesztve, hogy szerkezetük túlságosan komplikált és ezért drágák, másrészt különféle álkul-5 csókkal a kinyitásuk megkísérelhető és esetleg sikerülhet is. Jelen találmány tár­gyát képező biztonsági lakatnak az az elő­nye, hogy egyszerű szerkezete mellett az álkulccsal való felnyitást teljesen lehel ot-10 lenné teszi, mert mihelyt más profilú kulccsal próbálják kinyitani, még erőseb­ben zár, mint ha a lakat csak egyszerűen be volna zárva. A találmány tárgyának egy példakép-15 peni kiviteli alakja a mellékelt rajzon van feltüntetve és pedig az 1. ábra a lakat elölnézete zárt állapot­ban, a lakatok fedőlapjának eltávolítása mellett, a 20 2. ábra a lakat elölnézete a nyitás pilla­natában a lakatház fedőlapjának levétele mellett, a 3. ábra a lakat vertikális keresztmet­szete az 1. ábra A—B vonala mentén, a 25 4. ábra a zárt állapotban levő lakat elöl­nézete a mellső fedőlap eltávolítása mel­lett, amidőn azt álkulccsal akarják kinyi­tani, az 5. ábra vízszintes metszet a 2. ábra C—D 30 vonala mentén. A találmány tárgyát képező lakat (1) négyszögletes tokja a (2) fedőlappal van összeszögeeselve.. A négyszögletes kereszt­metszetű (3) kengyel két vége a tok felső 35 lapján levő kivágásokon belenyúlik a la­kat belsejébe és a belső végein az (5) or­rokkal határolt (4) kivágásokkal vannak ellátva. Zárt állapotban ezekben a (4) ki­vágásokba nyúlnak bele a lakatház köze­pén levő (6) csap körül elforgatható, két- 40 karú emelő formájában kiképzett (7) re­teszek alsó (8) sarkai, és a kengyel kihú­zását megakadályozzák. A (3) kengyel azonkívül a (9) bevágásokkal is el van látva, melyekbe a (7) reteszek felső vé- 45 gén levő (10) orrok elforgatás közben be­lekapaszkodhatnak. Két-két egymás felett levő, együttesen x alakot képező (7) re­tesz belső alsó vége a (11) meghajlított sodronyrugóval van összekötve, mely a két 50 véget egymásról állandóan eltávolítani igyekszik. A (7) reteszek felső szárai kö­zött az (1) lemez (12) lyukában (1. ábra) és a (13) kulcslyukban (3. ábra) vezetett (14) kulcsnak nyitás alkalmával elforga- 55 tandó tolla úgy van kiképezve, hogy a (7) reteszek felső szárait teljesen egyenle­tesen feszíti szét, miáltal az alsó szárakat a (11) rugó ellenében a (4) kivágásokból kihúzza, mire a (3) kengyel kihúzható. 60 (2. ábra.) Ezen állásban a reteszek (10) orrai nem akadnak bele a (3) kengyel (9) kivágásaiba és a kengyel kihúzását nem gátolják. Ha azonban álkulccsal akarja valaki kinyitani a lakatot, a (7) reteszek 65 felső szárai nem lesznek egyenletesen szét­feszítve (lásd 4. ábra) miáltal a (10) orrok a (3) kengyel (9) kivágásába beleakadnak és a kengyel kihúzását még jobban meg­akadályozzák, mintha a lakat csak egy- 70 szerűen be lenne zárva. A lakat használata a következőképpen történik: Miután a (3) kengyelt a bezá-

Next

/
Thumbnails
Contents