84610. lajstromszámú szabadalom • Öntőminta formázókészülék

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁ9 SZABADALMI LEÍRÁS 846ÍO. SZÁM. — XVI/g. OSZTÁLY. Öntőminta formázókészülék. Société Anonyme Aciéres & Fonderies d'Art de Haine-Saint-Pierre et Métallurgique Lilloise cég Haine-Saint-Pierre. A bejelentés napja 1916. évi november hó 16-iba. A találmány tárgya öntőminták formá­lására szolgáló készülék és a készülék cél­szerű működtetésére szolgáló gépezet. A találmány célja a kézzel működtetett 5 mintacsömöszölők kiküszöbölése és telje­sen célirányos csömöszölés létesítése, mely lehetővé teszi, hogy helyenként teljesen tömör legyen a forma, míg más helyeken a gáz kibocsátására elégséges likacsosság-10 gal bírjon. A találmány tárgya lehetővé teszi továbbá azt is, hogy tetszés szerinti számú formát teljesen azonos módon csö­möszöljünk, ami a szeriesgyártást lénye­gesen megkönnyíti. 15 A találmány tárgyát képező csömöszölő­készülék egy közös tartóra erősített több orsóból vagy csömöszölőrúdból áll, melyek különböző hosszúságúak s csömöszölő­felületeik különböző nagysággal és alak-20 kai bírnak aszerint, hogy a forma milyen helyén működnek. A működtetésre szolgáló gépben a csö­möszölőkészülék hajtószervével együtt egy oszlopon forogható tartóra van sze-25 relve, úgy hogy könnyen vezethető a formakeret fölé és könnyen működhet össze a segédkészülékekkel, pl. egy a forma felső felületének lesimítására szolgáló lappal. 80 A csatolt rajzon a találmány tárgyának egy példaképpeni alakja van feltüntetve. 1. ábra a csömöszölőkészülék oldalné­zete, 2. ábra a formázandó tárgynak, a jelen 36 esetben egy keveréknek oldalnézete, 3. ábra a 2. ábrabeli kerék formájának csömöszölésére szolgáló, az 1. ábrának megfelelő csömöszölőkészülék alaprajza, 4. ábra a készülék működtetésére szol­gáló gép oldalnézete, 40 5. ábra pedig annak alaprajza. A csömöszölőkészülék (1) lapjába tet­szés szerinti módon vannak mereven erő­sítve a (2) csömöszölőrudak, melyeknek alsó (3) munkafelülete (4) kerek, (5) négy- 45 zetes, <6) téglaalakú, (7) trapezoidalakú, vagy tetszés szerinti más alakú lehet, aszerint, hogy a forma milyen helyén kell működnie. A (2) csömöszölőrudak hosszú­sága is különböző (1. ábra) a '(8) modell 50 egyes helyeinek különböző kidomborodá­sának megfelelően; a leghosszabb rudak a modell legsekélyebb helyein, a legrövi­debb rudak pedig a leginkább kidombo­rodó (9) helyeken fognak működni. Az (1) 55 lapra erősített (2) rudak egymástóli tá­volsága, valamint a rudak száma is he­lyenként különböző és oly elosztású, hogy mindenütt kellő mérvben csömöszöltessék a homok a modell felületeihez. 60 A készülék úgy használható, hogy a mo­dellt az ismeretes formaszekrénybe helyezve s a szekrényt a szükséges mennyiségű ho­mokkal megtöltve, a <2) rudakkal felsze­relt (1) lapot a szekrény fölött függélyes 65 lengő mozgásba hozzuk, úgy hogy a (3) munkafelületek a szekrényben lévő ho­mokra ütődnek. A készülék ily mozgatá­sára az (1) lap a (10) nyéllel van ellátva, ligy hogy a készüléket kézzel mozgathat- 70 juk, vagy pedig a 4. és 5. ábrán feltünte­tett gépbe foghatjuk be. A lengő mozgás következtében a (3) munkafelületek egy­idejűleg ütődnek a homokhoz s azt a kellő mérvben csömöszölik. 75 Nyilvánvaló, hogyha a munkafelületek

Next

/
Thumbnails
Contents