84601. lajstromszámú szabadalom • Tovamozgatható esőztető csővezetékek

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BTRÓS.ÍÖ SZABADALMI LEÍRÁS 84601. SZÁM. — X/h. OSZTÁLY. <Á 'H: Tovamozgatható esőztetőcsővezetékek. ' Zander Ernő mérnök Offenburg. A bejelentés napja 1921. évi november hó 28-ika Németországi elsőbbsége 1921. évi április hó 15-ike. Talaj felületek esőztetését eddig gy ak­ran magas helytálló oszlopokon helyt­állóan elrendezett és alkalmas vízelosztó­berendezéssel ellátott csővezetékek segít­ségével eszközölték. 5 A csövek rendkívüli megdrágulása je­lenleg arra kényszerít, hogy helyükről el­mozdítható telepeket alkalmazzunk; eze­ket eddig vagy futóművekre szerelték, vagy pedig helytálló cölöpökre kézzel fek-10 tették át. Ezek a helytállóan beépített cölöpök a ta­laj megművelését zavarják és jelentékeny költségeket okoznak, mert nagyszámú cö­löpöt kell alkalmazni és azok a kert tala-15 jában aránylag gyorsan elrothadnak. Jelen találmány célja a csőnek és a tá­masztékoknak egész gyanánt való elmoz­díthatóvá tétele. Az 1. ábrán azi (a) esőztetőcsövön a (c) 20 támasztékok a (b) ágyazási kengyelek se­gítségével függenek. Miután a csővezeté­keknek a talaj felett 80 cm magasságban való elrendezése megfelel, a (c) támaszté­kok számára 100—110 cm hossz elégséges, 25 úgy hogy azok a csöveknek a munkás vál­lára való fektetésénél szabadon együtt el­vihetők. A 2. ábrán látható foganatosításnál a (b) kengyel az alátámasztó ágyazáson 30 forgathatóan és átcsappanthatóan van el­rendezve, hogy a támasztékokat bizonyos esetekben a csőtől eltávolíthassuk, anél­kül, hogy a támasztékokat a csövek kap­csolási végtoldatain kellene átcsúsztatni. 35 A 3. ábra szerint az ágyazásban a (d) görgőket rendezzük el, ha az eső elosztását a csőnek saját tengelye körül való elfor­gatása által akarjuk eszközölni. Sok esetben elégséges, ha az elforga­tandó esőztetőoső ágyazási felületét nem 40 túlságosan hosszú csővezetékeknél a 2. ábra értelmében nyeregalakban képez­zük ki. A 3. ábra szerinti (d) ágyazási görgőket célszerűen tojás- vagy hordószerűen ké- 45 pezzük ki, amint ez a 4. ábrán látható, hogy az esőztetőcső bizonyos mértékben való ferde beállítása váljék lehetővé, anél­kül, hogy a súrlódási ellenállás károsan megnöveltetnék. 50 Az 5. ábra szerint a (c) támaszték a (b) ágyazási kengyelben az (e) tengely körül kilendíthető, úgy hogy a cső elesése vagy pedig a vezeték tovaszállítása közben a támasztékoknak kemény testhez való ütő- 55 dése esetén a cső káros igénybevétele ki van zárva. Szabadalmi igények: 1. Tovamozgatható, támasztékokon nyugvó vízelosztócső esőztetőtelepek számára. 60 melynél a támasztékok a csövön függe­nek ós ezzel együtt tovaszállíthatók, azáltal jellemezve, hogy a támasztékok a csövön minden irányban lengethe­tően és elcsúsztathatóan vannak elren- 65 dezve, hogy a támasztékoknak a ta­lajra való helyezése alkalmával a nö­vények közötti közterek hasznosítha­tók legyenek és a növények megsér­tése kiküszöböltessék. 70 2. Az 1. igényben védett vízelosztócső fo­ganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a támasztékok a csővel könnyen

Next

/
Thumbnails
Contents