84593. lajstromszámú szabadalom • Mótorgyujtó gyertya

Megjelent 1934. évi májtis hó 15-én-MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84593. SZÁM. — Vtl/2. OSZTÁLY. Motorgyujtó-gyertya. Biró Vilmos műszaki kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1922. évi február hó 13-ika. A jelen találmány tárgya exploziós mo­torokhoz való gyújtógyertya, mely amel­lett, hogy a belső elektródáknak; a gyertya külső fémes részeivel szemben való töké-6 letes elektromos szigetelését a legegysze­rűbb módon biztosítja, egyúttal a motor­hengerből a gyertyára átmenő káros ha­tású meleg hatékony elvezetéséről is gon­doskodik, amennyiben szerkezeti kikép-10 zése olyan, hogy az egész gyertyatest ál­landó energikus hűtőhatásnak van kitéve. A találmány szerinti gyújtógyertya azon­felül igen könnyen kézzel1 is szétszedhető és minden alkatrésze akár cserélés, akár ,5 tisztítás céljából a legkönnyebben hozzá­férhető. A mellékelt rajz a találmány tárgyának két példaképem foganatosítási alakját tünteti fel és pedig az 0 1. ábra az egyik foganatosítási alak függőleges hosszmetszete, a 2. ábra ugyanannak oldalnézete, a 3. ábra pedig: metszete az. 1. ábra A—B vonala szerint: a 5 4. ábra a második foganatosítási alak függőleges hosszmetszete, az 5. ábra pedig ugyanannak oldalnézete. A találmány szerinti gyújtógyertya két lényegében belül üres hengerköpenyt al­) kotó félből, az alsó (1) és a felső (22) gyertyatestből áll, melyek; alkalmas mó­don egymásba vannak erősítve, pl. az ár­rázolt foganatosítási alakoknál azáltal, hogy a felső (22) gyertyatest csavarmene-1 tes alsó (32) végével az alsó (1) gyertya­test belső (14) csavarmeneteibe be van csavarva. Az alsó (1) gyertyatest a motorhengerbe becsavarható alsó, csavarmenetes (2) csap­jába ismert módon két, három, vagy több 40 (3) elektródacsúcs van beerősítve, ame­lyek alsó végükkel a központosán elhelye­zett alsó (4) elektródát ;a szikraköz távol­ságában veszik körül. A (4) elektróda (5) gallérján a (6) szigetelő tárcsa ül, melyet 45 felülről vai j(7) alátétlemez közbeiktatásáí­val a (4) elektródának felső csavarmene­tes (8) szárára rácsavart (9) csavaranya tart az (5) gallérra szorosan leszorítva. A (4) elektródával ily módon összeszerelt (6) 50 szigetelő tárcsa az alsó (1) gyertyatest bel­sejének legalján kiképezett (10) homlok­felületen ül meg", amelyre a (11) alátét­lemez közbeiktatásával a gyűrűs (12) csa­varanya tartja leszorítva. Ez utóbbi —• 55 amint áz a 3. ábrából látható — a (13) be­vágásokkal van ellátva, hogy alkalmas kulcs segélyével becsavarható legyen, az alsó (1) gyertyatest belső hengeres köpe­nyén a célból kiképzett (14) csavarmene- 60 tekbe. A (6) szigetelő tárcsa tetszőleges elektromosság ésl hő ellen szigetelő anyag­ból készülhet, lehet porcellán, szteatit, vagy egyéb kőanyag, azbesztlemez stb. A (11) alátétlemez a tömítést is szolgálja 65 és e célból előnyösen vörösrézből, vagy más plasztikus fémből is készülhet. A (4) elektróda felső (8) szára felül (15) csúcsban végződik, mellyel a felső (16) elektróda (17) csúcsa feli szemben. A 70 szembenéző két elektródacsúcs ismert mó­don előtétszikraközt alkot, mely a (4) elek­tróda és az azt körülvevő (3) elektróda­csúcsok között átütő szikra gyujtóhatását — mint ismeretes — nagy mértékben nö- 75 veli. A felső (16) elektróda (18) gallérján a (19) alátétlemez közbeiktatásával a (16) ,

Next

/
Thumbnails
Contents