84585. lajstromszámú szabadalom • Láncrostély- tüzelés nehezen gyúló gyenge minőségű szeneknek, valamint lignitnek elégetésére

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^p SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84585. SZÁM. — II/c. OSZTÁLY. Láncrostély-tfizelés nehezen gyúló, gyenge minőségű szeneknek, valamint lignitnek elégetésére. Aberle Raimund főmérnök és Wéber Vilmos főgrépész Debrecen. A bejelentés napja 1923. évi iebruár hó 22-ike. A jelenleg használatos láncrostélyokon (1. ábra), melyeknél a szénadagolás a kazán homlokzatán elhelyezett garatban törté­nik, amelyből a szén fokozatosan a lánc­rostélyra hull, azután meggyullad és a mozgó láncrostély által hátrafelé vitetik, tapasztalat szerint a nehezebben gyulladó gyengébb minőségű barnaszenek is ligni­tek nem égethetők el. Oka ennek, hogy az eddigi rendszerű láncrostélyoknál a lánc­rostélyra hullott szenet a tűztér sugárzó melege gyújtja meg, ami azonban csak ak­kor következik be, ha ezen szénnek csekély a nedvességtartalma és aránylag alacsony hőfokon elegendő mennyiségű gyullékony gázt bocsájt ki magából. Ezen feltételek­nek nem felel meg a hazai szeneknek nagy része, így többek között l orsodi szén sem, sem pedig a hazai lignitek. A jelen találmány szerinti láncrostély­tüzeléts 'mellett ezen gyenge minőségű sze­nek és lignitek is elégethetőkké válnak. A találmány alapgondolata, hogy az összes szénfajtáknak és ligniteknek elégethetők­nek kell lenniök, ha azokat kellőképen megszárítva és kellő magas hőfokon jut­tatjuk a láncrostélyra. A kívánt célt azál­tal érjük el, hogy a láncrostélytüzelést oly­kép képezzük ki, hogy a tüzelőanyagok beadagolási helye. ill. maga a tüzelőanyag a láncrostély felé igyekvő útjában bele­jsik a távozó tűzgázok áramába, amiáltal izok a tüzelőanyagot a láncrostélyra jutása ílőtt kiszárítják és a gyújtási hőfokra fel­levítik. A hatás fokozható azáltal, ha a láncros­;ély felé mozgó szén mozgásiránya, vala­mint magán a láncrostélyon mozgó szén haladási iránya ellentétes a tűzgázok áramlási irányával, mivel ezen ellenáram- 40 lási rendszer folytán a tüzelőanyag szárí­tása és felhevítése még sokkal tökéleteseb­ben történik. Jelen találmányi gondolat gyakorlati kivitele céljából a láncrostély­lyal kapcsolatban ferde előrostélyt alkal- 45. mázunk, amely az adagolókészülékről a láncrostélyra juttatja a tüzelőanyagokat és mely előrostély ugyancsak a távozó tűzgázok útjába esik, úgy hogy az azon levő szén feltétlenül a gyúlási hőmérsék- 50 letre felhevíttetik. Maga az adagolókészü­lék, melyről a tüzelőanyag az előrostélyra hull, szintén úgy van jelen találmány sze­rint kiképezve, hogy az abból adagolt szén, még az előrostélyra való jutása előtt a tűz­gázok behatásának tétetik ki és így jelen­tékenyen előszáríttatik és előmelegíttetik. Különös előnye jelen találmánynak, hogy meglevő láncrostélytüzelések ennek megfelelően könnyen átalakíthatók és 60 pedig egyszerűen azáltal, hogy egyfelől a láncrostély mozgási irányát az eredetinek ellenkezőjére változtatjuk át, másfelől pedig hátul, ott ahol eddig a salak távo­zott, alkalmazzuk az előrostélyt és az ada- 65. golókészüléket, míg a salakot elől vezetjük el bármely alkalmas módon. Üj láncrostélytüzeléseknél, amelyek jelen találmánynak megfelelően terveztetnek, a láncrostélynak eddig szokásos mozgási ér- 70 telmét megtartjuk, viszont a láncrostély kezdő pontját beljebb helyezzük, miáltal szabad teret nyerünk a láncrostély kezdő pontja és a kazántüzelés homlokfala kö-

Next

/
Thumbnails
Contents