84571. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés gabona és másféle magvaknak konkolyt kiválasztó külső nyílásokkal ellátott rázódob vagy szalag segítségével való kiválasztására

li Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI III RÓ SÁS SZABADALMI LEÍRÁS 84571. SZÁM. — X/2. OSZTÁLY Eljárás és berendezés gabona- és másféle magvaknak konkolyt kiválasztó külső nyílásokkal ellátott rázódob vagy szalag segítségével való kiválasztására. Seck Ernst mérnök Meissen. A bejelentés napja 1920. évi november hó 29-ike. Németországi elsőbbsége 1918. évi december hó 31-ike. Jelen találmány tárgya eljárás gabona-és másféle magvaknak konkolyt kivá­lasztó külső nyílásokkal ellátott rázódob vagy végtelen rázószalag segítségévei] 5 való kiválasztására. A találmány célja a dudvamagvak különösen gyors, egyúttal azonban alapos elkülönítése a többi anyagrésztől, amit azáltal érünk el, hogy a tisztítandó anyagot rázómozgás által 0 vékony rétegben terítjük szét a rázófelü­leiten, mimellett a kiválasztott és a nyílá­sok által felvett dudivatmagvakat a rázó­felület kiterjedt szakaiszán a már tisztí­tott anyag aránylag vékony rétege fedi 5 be. mely elégséges arra a célra, hogy a dudvamagvaknak a rázómozgás követ­keztében a nyílásokból való kihajítását megakadályozza. A jelen találmány tárgyát tevő eljárás­) nál a dob vagy a végtelen szalag felé vezetett anyagot a lefolyási oldalon fel­duzzasztás által oly mértékben akadá-l lyozzuk meg a lefolyásban, hogy a nyí­lások által felvett és felfelé szállított 5 magvak a lefolyási hely közelébe, vagy a lefolyási helyhez való érkezésükig az anyag által fedve maradjanak, amennyi­ben a tisztítandó anyagot a rázófelületre sorokban vezetjük, mely felületen a tisz-5 títandó anyag a rázómozgás által vékony rétegben szétteríttetik a sorok közötti te­rekre és erre olykép duzzaszrtatik fél, hogy a hozzávezetett sorok között szét­terített réteget a hátrafelé felduzzasztott 5 neszek még olykép keresztezik, hogy a felduzzasztott, kitisztított anyag részben a hozzáfolyá® előtt, részben pedig a hozzá­folyás után foglal helyet, az elkülönített dudvamagvakat tehát széjjelhúzott vé­kony rétegben nagy, hatásos felületen 40 fedi be. Az eljárás foganatosítására szolgáló be­rendezésnél a hozzávezetési tölcsér kifo­lyását csövek képezik, melyek egymás mel­lett bizonyos távolságban az egész rázó- 45 felületre széjjel vannak osztva. Ezen csö­veket állandóan megtöltött tölcsér ese­tére úgy kell elképzelnünk, hogy [azok tisztítandó anyaggal állandóan meg van­nak töltve és ezen csövek hatása abban 50 nyilvánul, hogy a tölcsér tartalma a csö­vek méretei által meghatározott oszlopok­kal a rázóifelületen mintegy nyugszik, mimellett ezen oszlopról a rázómozgás következtében a csövek torkolatának 55 a felülettől való távolságától függően nagyobb vagy kisebb vastagságú tár­csák vétetnek le, melyek azután a csö­vek közötti terekre vékony rétegben eloszlanak. Ezen réteget az időelőtti le- 60 folyásban egy duzzasztó felület akadá­lyozza meg, mely azonban a csövektől oly távolságban foglal helyet, hogy a felduzzasztás a csövek közötti tereken túl is kiterjed. Ennek következtében a hátra- g^ felé felduzzasztott anyag az említett osz­lopokat áramlása közben körülfogja, a csövek között elosztott sorokat keresztezi és vékony rétegben a hozzáfolyáson túl levő szakaszra jut, úgy hogy tehát a ki JQ nem tisztított anyagot a csövek segítsé­gével hátrafelé felduzzasztott kitisztított anyagon keresztül, azonban ez utóbbitól elzárva mindig közvetlenül vezetjük a rázófelületre; a ki nem tisztított anyag 75 tehát oly alsó áramot képez, melyet a hátrafelé felduzzasztott kitisztított anyag í^lső ellenárama keresztez és hatásos kir

Next

/
Thumbnails
Contents