84559. lajstromszámú szabadalom • Elektroda akkumulátor számára

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 84559. OSZTÁLY. — Vll/i. SZÁM. Elektróda akkumulátor számára. Varé Emil mérnök Brüssel. A bejelentés napja 1922. évi március hó 9-ike. Belgiumi elsőbbsége 1921. évi március hó 10-ike. Jelen találmány oly típusú akkumulátor pozitív elektródájára vonatkozik, mely­nél ezen elektróda egy, a hatóanyagot tartalmazó lukacsos edénybe van merítve. 5 Ilyfajta elektródák használatánál eddi­gelé a következő hátrány lépett fel. Az akkumulátor néhányszori haszná­lata után a pozitív elektróda hatóanyagá­ban puffadások álltak elő, melyek a luka-10 csos edény falára aránylag erős nyomást gyakoroltak, aminek gyakran az edény szétpattanása lett a következménye. Jelen találmány célja ezen hátrány ki­küszöbölése. 5 E célból a gyártás alatt a lukacsos edény belsejében térközöket hagyunk, melyeket a hatóanyag részei utóbbi fel­puffadása alatt elfoglalnak. Hasonló eredményt érhetünk el, ha az 20 edényben rugalmas és plasztikus testeket helyezünk el, mint guttaperchát, pa­raffint, celluloidot, vagy ha az edény belső fala mentén egy hullámos lemezt rende­zünk el. 25 Ugyanígy alkalmazhatunk oly alakú elektródát is, mely a hatóanyag felpufia­dása által előidézett nyomás növekedése esetén összelapul. Használhatunk továbbá a hatóanyag 30 kiterjedésének ellensúlyozására a nyomás növekedése esetén összelapuló üreges tes­tecskéket is. A csatolt rajz a találmány néhány példaképpeni kiviteli alakját tünteti fel, 85 még pedig egy hengeres elektródánál való alkalmazásban. Magától értetődik, hogy bármilyen más alakú elektródát is alkalmazhatunk, mint sokszögűt, tojásdadalakút stb. Az 1. ábra egy teljes elektróda függőleges 40 metszetét tünteti fel, melynek hatóanya­gában üreges testecskék vannak elhe­lyezve. A 2. ábrán üreges fémvezető van feltün­tetve, csillagalakú keresztmetszettel, mely 45 az elektróda tulajdonképpeni vezetőrészét képezi. A 3. ábrán a találmány szerinti elektróda egy másik kiviteli alakjának keresztmet­szete látható. A 50 4., 5., 6. ós 7. ábrák az üreges testecskék alkalmas kiviteli alakjait mutatják. Az (1) lukacsos edény a (2) hatóanya­got tartalmazizia, melyen az (1) edény ten­gelyében elrendezett tulajdonképpeni (3) 55 vezetőrész hatol át. A (2) hatóanyagban (4) üreges testecskék vannak elrendezve az akkumulátor kisütésénél a hatóanyag­ban keletkezett felpuffadások kiegyenlí­tésére. 60 A 2. ábra szerinti kiviteli alaknál az (5) központosán elrendezett vezető üreges és csillagalakú keresztmetszettel bír. A fel­puffadás előidézte nyomás hatása alatt valamennyi ág (6) és (7) felületei közeled- 65 nek egymáshoz, miáltal a felpuffadás ha­tása kiegyenlítődik. A 3. ábrán feltüntetett kiviteli alaknál a rugalmas elemet egy (8) hullámos lemez képezi, mely a (9) lukacsos edény belső 70 felülete mentén van elrendezve. A hatóanyagban elhelyezet üreges tes­tecskék vékonyfalú fémcsövek feldarabo­lása által nyert részeiből állhatnak. A cső egy darabjának lemetszésére az olló 75 által kifejtett nyomás hatása alatt a cső még a lemetszés megtörténte előtt össze­lapul, minek következtében a lemetszett

Next

/
Thumbnails
Contents