84527. lajstromszámú szabadalom • Cipőkireszelő

Megjelent 1934. évi május h6 15-én. ÍAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 84527. SZÁM. — I/b. OSZTÁLY. Cipőfcir eszelő. Szabó Gyula cipész Balassagyarmat. A bejelentés napja 1922. évi augusztus hó 25-ike. Az eddigi eipőkireszelőknek hátránya, hogy nem munkálják meg eléggé simára a talp belsejét, amellett még gyakran el is tépik a cipőbélést. A jelen találmány 5 szerinti cipőkireszelő a cipőbélést soha meg nem sérti, amellett a talp belső olda­lát oly finomra munkálja meg, hogy az eddig használatos talpbélések nélkülözhe­tőkké is válnak. ) A rajzon 1. ábra a talprész kireszelésére szolgáló szerszámot mutat, 2. ábra a sarokrész kireszelésére szol­gáló szerszámot, míg > 3. ábra a szerszám munkafelületének nagyított képét mutatja távlatilag. A talprész kireszelésére ívalakban meg­hajlított (f) acélpánt szolgál, mely (g) mozgatónyélben folytatódik. A nyél elő­• nyösen oldhatóan és átfordíthatóan van az (í) szerszámhoz erősítve. Az (f) szerszám jobb- és baloldalán ellentétesen működő (c, d), ill. (c', d') reszelőfelületek vannak kiképezve, melyeknek különleges kikép­zési módját a 3. ábra mutatja. A sarokrész kireszelésére a 2. ábra szerinti rózsa­reszelő szolgál, melynél a szerszám (h) körtárcsa alakjával bír és három kör­cikkre van osztva, mely (c, d), ill. (c', d'), ill. (c", d") eltérő irányú megmunkáló fe­lületekkel van ellátva, melyek szintén kü­lön-külön, a 3. ábrán látható módon van­nak kiképezve. A (h) körtáresához oldha­tóan megerősített központos (i) nyél csat­lakozik, melynél fogva a tárcsát tengelye 35 körül körben forgathatjuk. Ha közben a cipő sarokrészének szorítjuk, úgy az is simára megmunkáltatik. Az (f, h) szerszámok munkafelülete az eddigi cipőkireszelőiktől eltérően a 3. áb- 40 rán látható módon van kiképezve és pe­dig olykép, hogy a szerszám (b) alapfelü­lete oly egymást keresztező (c, d) bevágá­sokkal, ill. hornyokkal van ellátva, me­lyeknek oldalfelülete a szerszám síkjával 45 hegyes (e)-szöget zár be. Ezen szög nem kell, hogy túlhegyes legyen, hanem ele­gendő, ha az csak valamivel kisebb a de­rékszögnél, pl. 70—80°-os. Az 1. ábra szerinti szerszámmal a talp 50 előrészét munkáljuk meg azáltal, hogy ezen szerszámot a (g) nyélnél fogva ide­odahúzzuk. A (c, d), ill. >(c', d') munkafe­lületek élei az (f) szerszám közepe felé irányulnak előnyösen. 55 Szabadalmi igények: 1. Cipőkireszelő, azáltal jellemezve, hogy munkafelületét egymást keresztező (c, d) bevágások élei alkotják. 2. Az 1. alatti cipőkireszelő kiviteli alakja, 60 azáltal jellemezve, hogy a (e, d) bevá­gások oldalfelületei, ill. oldalfalai a szerszám síkjával hegyes szöget zár­nak be. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents