84499. lajstromszámú szabadalom • Excenteres csőkapcsolás különösen esőztető telepek számára

Megjelent 1934. évi június hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRÖSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 84499. SZÁM. — XXT/a. OSZTÁLY. Excenteres csőkapcsolás különösen esó'ztető telepek számára. Rády Albert mérnök Budapest. A bejelentés napja 1922. évi szeptember hó 12-ike. Jelen találmány tárgya különösen esőz­tető telepek csövei számára való excente­res csőkapcsolás. Ezen csőkapcsolásoknál fontos, hogy a gyakran átfektetendő csö-5 vek egymással való tömítő összekapcsolá­sát lehetőleg egy munkás gyorsan eszkö­zölhesse. Ezt a jelen találmány értelmében úgy érjük el, Ihogy a csatlakozó cső végébe tetszőleges módon bekapcsolódó és elforga­j'i tása által a két csővéget egymáshoz szo­rító excenter vagy excenterek az illető csővég körül lazán elforgatható gyűrűre vannak szerelve, úgy hogy a szomszédos csöveket nem kell az összekapcsolásihoz 15 szükséges relativ helyzetbe elforgatni, hanem csakis az excentereket hordó laza gyűrűt kell az egyik cső körül úgy elfor­gatni, hogy az excenterek az összekapcso­lódást lehetővé tevő helyzetbe kerüljenek. 20 A csatolt rajzon a találmány tárgyának foganatosítási példája látható. Az 1. ábra a csőkapcsolás alulnézete, a 2. ábra pedig annak hosszmetszete. Az (a) cső egyik végére a célszerűen 25 kúpalakú és 'belül (b) tömítőbéléssel ellá­tott (e) toldatot rögzítjük, melybe a másik (d) csőre rögzített, előnyösen gömbszektor alakú (f) toldatot fektetjük be. A (d) cső (f) toldatának a másik (d) cső 30 (c) toldatába való tömítő beszorítását tet­szőleges, esetleg ismert szerkezetű excen­teres kapcsolás segítségével eszközöljük. Ez az excenteres kapcsolás a rajzon látható példaképem kivitelnél áll a 35 (g) csapok körül elforgatható (h) excen­terekből, amelyek (k) hornyába a szom­szédos cső (c) toldatán levő (1) pec­kek kapaszkodnak. A jelen találmány értelmében már most a (h) excenterek a (d) cső körül elforgatható laza (m) 40 gyűrűre vannak szerelve, úgy hogy a (h) excenterek az (m) gyűrűnek a (d) cső kö­rül való elforgatása által könnyen hozha­tók abba a helyzetbe, hogy a szomszédos •(a) cső (1) peckeibe kapaszkodjanak, anél- 45 kül, hogy akár az (a), akár a (d) csövet el kellene forgatnunk. Az excenterek meghú­zását a célszerűen az excenterekre erősí­tett, kengyelalakú (0) emeltyű segítségé­vel eszközöljük 50 Az excenterek kiképzése a rajzon lát­ható példáképeni foganatosítástól eltérő is lehet. Szabadalmi igények: 1. Excenteres csőkapcsolás, különösen 55 esőztető telepek számára, azáltal jelle­mezve, hogy az egyébként tetszőleges szerkezetű excenterek az egyik cső kö­rül lazán elforgatható és az összekap­csolás alkalmával ezen cső (I) megvas- 60 tagítására támaszkodó (m) gyűrűre vannak szerelve. 2. Az 1. igényben védett csőkapcsolás fo­ganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy az excentereket hordó laza (m) 65 gyűrűvel ellátott (d) cső (f) megvasta­gítása gömbszektor gyanánt van kiké­pezve, mely a szomszédos (a) cső végé­nek előnyösen kúpalakú (c) toldatálba szorul. 70 1 rajzlap melléklettel. Vallás nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents