84495. lajstromszámú szabadalom • Tűzvédő berendezés léghajókon

Megjelent 1934. évi ju nius hé 307 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BIRÖSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 84495. SZÁM. — V/h. OSZTÁLY. Tűzvédő berendezés léghajókon. Richter lleinliold kereskedő Berlin-Friedenau. Pótszabadalom a 80594. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1919. évi január hó 22-ike. Németországi elsőbbsége 1918. évi január hó 8-ika. A találmány tárgya a törzsszabadalom, különösen pedig ennek 5. és 6. ábrái sze­rinti tűzvédőberendezésnek oly megoldá­sára vonatkozik, amelynél ballonettek 5 elkerülésével a védőköpeny legfelsőbb cel­lája, melynek igen tág határok között változhatik térfogata, a többi cellák tér­fogatának sokszorosát teszi ki, hogy kész­lettartály gyanánt szolgálhasson. 10 Kitűnt, hogy ezen megoldásnál az em­lített készlettartálycella térfogatának nagysága igen hátrányos módon v.an kor­látozva. Ha ugyanis ezen nagyság bizo­nyos mértéket meghalad, úgy a belső fal 15 azon helyeken, amelyeken a nagy készlet­cella határos a kis szomszédos cellákkal, a külső burokhoz fekhetik, úgy hogy lánc­görbeszerűen meghajlik. Ezáltal a kész­letoella védőgáztartalma hátrányos mó-20 don elzáratik és az ilyképpen elzárt ma­radvány nem értékesíthető. Hogy a készletoeíia térfogatának ezen korlátozását megszüntessük, nem a kerü­leti cellák legfelsőbbjét képezzük ki kész-25 letoella gyanánt, hanem a kerületi celllák körébe vont húr irányában kifeszített kü­lön cella gyanánt szerkesztjük. A mellékelt rajzban: 1. ábra a ballon keresztmetszete üres 80 készlet-, ill. tartalékcellával. 2. ábra ugyanez megtöltött tartalékcel­lával. 3. ábra mutatja azon jelenséget, amely a törzsszabadalom szerinti, legfelsőbb tartalékeella túlnagy térfogata mellett 35-lép fel. Amint a 2. ábrából látható, a nagy (a) tartalékcella a kerületi (b) cellák körében húr irányában halad és ki nem dombo­rodó állapotban a védőköpeny cella szélét 40-kissé előfeszíti. A ballon előfeszültségé­nek mérvéhez alkalmazkodik a két bu­rok közé bevezetett védőgáz legkisebb mennyiségének nyomásai. Amint a védő­gáz az (a) cellában fokozott nyomás mel- 45. lett van jelen, úgy ezen céllá falai kidom­borodnak, olyként, amint ez a ... . sz. pótszabadalomban van ismertetve, miál­tal a tartalékeella csatlakozási helyén be­fűződ és jön létre. Ha lövés folytán a bal- 50. Ion megsérül, úgy a védőgáz az (a) cellá­ból kiáramlik és ha ez kiürül, úgy az (1) ábrabeli helyzetet veszi fel. Ezáltal a nagy tartalékcellában lévő védőgáz utolsó maradékáig kihasználtatik. Nem fordul- 55. hat elő, amint ez a 3. ábrában látható, hogy a védőgáz egy részének kiáramlása után a hátramaradó (e) rész elzáratik, mert a belső fal (g)-nél hozzáfekszik a külső falhoz, amely helyen ezenkívül a 60 tűzvódőköpeny is megszűnik. A tartalékcellának fent leírt alakjánál nem szükséges a tartalékcellát többé a le­hető legmagasabb helyre alkalmazni, ha­nem esetleg a ballon alsó részére is he­lyezhető, hacsak a ballonfalak megfelelő

Next

/
Thumbnails
Contents