84489. lajstromszámú szabadalom • Ujítás sajtókon

Megjelent 1934. évi junius hé 307 -én . MAG TAR KIRÁLYI ^^HJ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84489. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Újítás sajtókon. Lichtman-Lukács Vilmos gazdálkodó és gépkereskedő Nyíregyháza. A bejelentés napja 1922. évi szeptember hó 30-ika. A jelen találmány tárgyát javítások ké­pezik kis kosarakkal biró kézi- vagy víz­nyomású sajtókon, oly célból, bogy azok nagyméretű kosarakkal is működtethetők 5 legyenek. Olajsajtóknak gumós növények, cukor­répa, gyümölcs, szőlő, tök, nedvdús foszla­tott cukorcirokszár és egyéb foszlatott szá­las takarmányfélék, stb. sajtolása céljából 10 való felhasználása ezideig nem volt szo­kásos, mert az olajsajtók kosarainak kis befogadóképessége miatt ez nem lett volna gazdaságos, miért is a gazdaságok a fent felsorolt növények sajtolására egy külön-15 álló sajtót voltak kénytelenek beszerezni. Eltekintve már most a nagy beszerzési költségektől, egyik vagy másik gép bizo­nyos időszakban használatlanul hevert. A jelen találmány szerint csekély és 20 aránylag kis költségekkel járó átalakítás­sal bármely álló elrendezésű olajsajtót gyümölcs, szőlő, takarmányfélék, stb. saj­tolására szolgáló nagyméretű kosarak befogadása számára alkalmassá tehetünk, 25 anélkül, hogy azok működő, illetve erő­művi szerveit megbolygatnók. Különösen nagyfontossággal bir a találmány a drága, víznyomással működtetett sajtóknál. A mellékelt rajz 1. ábráján a találmány-80 szerinti sajtó példaképpen vett foganato­sitási alakja részben metszett elölnézet­ben; a 2. ábrán pedig felülnézetben van feltűn­tetve. 35 Minthogy az ismert olajsajtókban na­gyobb kosarakat elhelyezni egyrészt azok (a) oszlopai miatt, másrészt pedig kicsiny felfekvő felületük miatt nem volt lehetsé­ges, a találmány értelmében legelsősorban az (a) oszloppárt el kell távolítani, a fel- 40 fekvő felületet pedig nagyobbítani kell. Az (a) oszlopok eltávolítása után — minthogy ezek eddig a (b) felső nyomó­művet (kölyű) hordó (c) fejet tartották, ez utóbbi alátámasztásáról és az alsó (d) nyomóműhöz való kapcsolásáról pl. akként gondoskodunk, hogy a (c) fejet a célszerűen (U) vagy más alakú haránt­gerendák közé fogva, az (f) hosszanti ge­rendák révén, (h) tartókra szereljük, míg 50• a (h) tartók alsó végeit a sajtó (k) talp­lemeze alá fektetett (i) gerendákhoz erő­sítjük. A (c) fejben levő (1) furatok, amelyeken az (a) oszlopok csapjai hatoltak keresztül, 55-előnyösen hasznosíthatók a (b, c) nyomó­műnek az (e) haránt gerendákhoz, (m) csa­varok útján való megerősítésére. A (h) tartóknak egymástól való távolsá­gát az (f) és (i) gerendák hossza, illetve az 60 (n) sajtoló kosár és az (0) tányér átmé­rője szabja meg. Természetszerűleg a ma­gasabb kosarak befogadásáról is gondos­kodni kell, ami a (h) oszlopoknak meg­felelő magasságban való alkalmazása által 65-érhető el. Az (n) kosár az (o) tányérral együtt, a (p) asztallapon fekszik, mely utóbbi (r) nyúlványokkal van ellátva, amelyek a (h) tartókban kiképezett vezetékekbe nyúl- 70 nak. Abban az esetben, ha a nyomóhenger alul van, az erő elosztása céljából célszerű a (p) asztallap és (s) nyomóhenger közé egy erősebb lemezből készült (t) lapot he- 75-lyezni, amelyet esetleges elmozdulások ellen, az (a) oszlopok eltávolítása után, a (d) nyomómű peremében szabaddá vált

Next

/
Thumbnails
Contents