84478. lajstromszámú szabadalom • Gőzturbina többszörös expuzióval

Megjelent 1934. évi junius hé 307-én. MAGYAR KIRÁLYI J|B|L SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84478. SZÁM. — Vd/1. OSZTÁLY. Gőzturbina többszörös expanzióval, de Potter Roger műegyetemi hallgató Anvers. A bejelentés napj-a 1921. évi május hó 31-ike. J elén találmány tárgyát többszörös expanzióval biró gőzturbina képezi. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak foganatosítási alakja van feltüntetve, 5 nevezetesen az 1. ábra a turbina mellső nézetét tünteti fel részben letört mellső fallal, hogy a belső elrendezést jobban láthatóvá te­gyük. a 10 2. ábra a turbina oldalnézete, melynél a felső fedőlap egy része le van emelve. Ebben a turbinában a gőzbeáramlás a (10) kúpos csövek egyikén át történik. Ezek a csövek két (18) ós (19) részre van-15 nak osztva, melyek fokozatosan tágulnak. A (15) tolólemez, mely oldalsó hornyok­ban vezettetik, a gyakorolt erő szerint, sorjában nyitja vagy zárja a (18) és (19) vezetékek nyílásait. A (15) tolólemez foga-20 zással van elátva, mely a (17) kormányzó­kerék segélyével működtetett (16) fogas­kerékkel áll kapcsolatban. Hasonló szer­kezet van a visszamenetre berendezve. A gőz a (3) rotor fölött egy lapátkerékre 25 áramlik, ahol eloszlik, amennyiben fel­váltva a felső és a belső lapátokon áram­lik át [előbb a (7) rotoréin, azután a (8) tokéin]. Miután a gőz a lapátnak ezen első körforgásán átfutott, a (12) vezetéken 80 át, amely a rótor alatt van megerősítve egy második, az első lapátkerékkel pár­huzamosan ágyazott lapátkerékre vezet­tetik, hol tovább expandál. Hasonló mó­don még két további lapátkeréken áram-B5 ük át és azután a kondenzorba vonul. El­méletileg egy reakciós turbina legmaga­sabb teljesítményét érjük el, midőn a ro­tornak kerületi sebessége a gőzsebesség­gel egyenlő. Ez a feltétel a jelen turbiná­nál a gőznek a kerületen való többszörös 40* expanziója folytán teljesíttetik. A lapátok szélessége az isothermikus görbéknek felel meg, amennyiben a gőz­expanziókat arányosan növelik. A félhen­gerek alakjával bíró lapátterek oldalsó 45 (7') segiűensei kerületükön több U-alakú (7") foggal vannak ellátva, melyek a tok­lapátok (8') oldalsó segmensének kerüle­tén lévő, megfelelő (8") foghézagokban vagy hornyokban vezettetnek. A (7") fo- 50 gaknak a (8') hornyokban ugyanolyan já­tékuk van. Ezen elrendezésnek célja az, hogy a gőznek az oldalt egymást követő expanziós lapátkerekek közti kiáramlását megakadályozzuk. A rótorlapátok alakja 55 félhengeres, viszont a toklapátok szájnyí­lásai a külső tokhoz képest kb. 25—30° hajlással bírnak. A belső lapát, mely a gőzt bevezeti (9) rácszár segélyével van elzárva, mely két go egymás fölé helyezett, rácsszerűen lyu­kasztott bádoglemezből van képezve. Ezek egymás fölött elcsúszhatnak és a (11) csa­varos kézikerék által működtetnek, mely azokat olyképpen tolja egymás felé, hogy 65 a forgásirány szerint hasítékaiknak nyi­tása vagy csukása következik be. Ennek a rácszárnak az a célja, hogy a gőzt ab­ban megakadályozza, hogy közvetlenül a második lapátkerékbe és innét a harma- 70 dik expanziófokba hatoljon tovább, mi­előtt az az első kerék kerületén, majd sor­jában a többi expanzió-fokozaton át nem áramlott. Ez a (9) rácszár az összes expan­ziófokok számára be van rendezve és egy- 75 azon kézi kerék által működik. A visszamenetet kúpos csőtorkolat ál­tal érjük el, mely az előremenetet szolgáló

Next

/
Thumbnails
Contents