84468. lajstromszámú szabadalom • Önműködő pisztoly s zároló ide-oda mozgása által egymással kapcsolt billentyűvel és elcsattantó ruddal

Megjelent 1934. évi junius hé 307-én. MAGYAR KIRÁLYI .KliHL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84468. SZÁM. — XlX/a. OSZTÁLY. Önműködő pisztoly a zároló ide oda mozgása által egymással kapcsolt billentyűvel és elcsattantó rúddal. Ortgles Heinrich Hermáim fegyvergyáros Lüttich. A bejelentés napja 1917. évi junius hó 23-ika. Belgiumi elsőbbsége 1916. évi julius hó 11-ike. A találmány tárgya önműködő piszto­lyokra. különösen pedig a závárzattokon vezetett zárolóval ellátott önműködő pisz­tolyokra vonatkozik, melyeknél a zároló-5 nak bátramozgása által oldódik a bil­lentyű és az elcsattanórúd közötti kap­csolat. A találmány lényege abban áll, hogy az ezen célra szolgáló kapcsolás egyid3-10 jűleg biztosításként szerepel kibúzott töl­ténytár mellett való elsütés ellen. Ezáltal az öismert fegyvereknél alkalmazott kü­lön biztosítás elmarad és a fegyver egy­szerűbbé válik. 15 A rajzban a találmány tárgya a závár­zattokon csúszó zárolóval ellátott önmű­ködő pisztolyon van feltüntetve. 1. ábra a fegyver oldalnézete, részben metszve, zárt állapotban; 20 2. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti keresztmetszet, melyben azonban az agy is metszve van; 3. ábra hasonló metszet bátratolt zá­rolóval; 25 4. és 5. ábra a kapcsolást mutatja ki­emelt, ill. betolt tölténytárral. A rajzban feltüntetett önműködő pisz­toly az (a) závárzattokból, a (b) csőből és a (c) zárolőból áll, mely a csövet körül-80 veszi és a zárórugó hatására a lövés al­kalmával ide-oda járó mozgást végez. A (d) kapcsolás oldalt a závárzattokba nyúlik és úgy van az (e) billentyűben ágyazva, hogy a cső tengelyéhez képest 85 harántirányban lenghet és vízszintesen tolódhatik el csapjának irányában. A kapcsolás rugók hatása alatt áll, melyek azt a csőtől elszorítani és a billentyűből kitolni törekszenek. A kapcsolás (f) or­ral van ellátva, mely a tölténytár kihú- 40 zása után az agy bels'yébj nyúlik, amelybe a tölténytár betoihato. A kap­csolás (i) nyúlványa ekkor az agy (j) mellső falába kapaszkodik. A kapcsolás felső vége ösmert módon 46 a zároló zárt helyzetében (1. és 2. abra) a zároló egy kivágásába kapaszkodik. Ekkor a kapcsolás úgy áll kapcsolatban a fh) elcsattanórúddal, hogy ez utóbbit akkor lehet működtetni, ha a tölténytár 50 az agyba van tolva (5. ábra). A zároló hátrafutásakor a (d) kapcsolás felső vége a cső tengelye felé szoríttatik, miáltal a billentyű ós az elcsattanórúd közötti kap­csolat megszűnik. 55 Ha a tolténytárt betoljuk (5. ábra), úgy a (d) kapcsolás alsó (f) orrát visszatolja és ezzel az (i) toldatot az agy (j) falából kiemeli, minélfogva a kapcsolás szabadon mozoghat. Ha a tölténytárt (4. ábra) ki- 60 húzzuk, úgy az (f) orr hátraszoríttatik ós a rugó az (i) toldatot a (j) fallal ismét kapcsolatba hozza. A részek ezen állása mellett az (e) billentyűt nem lehet hátra­nyomni és ezzel az elsütés a (c) zároló 65 ide-odamozgása alatt lehetetlen Szabadalmi igények: 1. önműködő pisztoly, melynél a bil­lentyű és az elcsattanórúd közötti kapcsolatot a zárolónak ide-oda járása 70 működteti, jellemezve azzal, hogy ezen biztosítás vagy kapcsolás oly össze­köttetésben áll a billentyűvel és a í

Next

/
Thumbnails
Contents