84454. lajstromszámú szabadalom • Készülék résznegatívok felvételére a többszínű fényképezésnél

« Megjelent 1934. évi junius lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84454. SZÁM. — IX/f. OSZTÁLY. Készülék résznegativok felvételére a többszínű fényképezésnél. Mroz József műszaki vezető Wien. A bejelentés napja 1922. évi február hó 22-ike. Ausztriai elsőbbsége 1921. évi március hó 4-ike. Ismeretes a résznegativoknak periodiku­san egymásra következő felvétele több­színű kinematographikus filmek készítésé­nél. Ennél az eljárásnál a résznegativok-5 nak megfelelő színszűrőket az intermit­táló íilmmozgás ütemének megfelelően periodikusan és önműködően hozzuk a fel­vétel helyére. A film mozgatása rendsze­rint kézihajtású forgattyú segélyével tör-10 ténik és a színszűrő mozgatása is a film­mozgató mechanizmusról van levezetve. Jelen találmány tárgya ennek az elv­nek alkalmazása közönséges, tehát nem kinematographikus többszínű fényképek 15 készítésénél. A filmszalag meghajtására szolgáló, ismeretes mechanizmusnak válto­zatlan alkalmazása azonban a kitűzött célra nem lehetséges, mivel a jelen feladat megoldásánál — ha háromszínű fényképe-20 zésről van szó — egymásután csak húrom részkép kerül felvételre és lehetetlen a for­gattyúhajtást úgy berendezni, hogy a film­szalag épen három mozgási szakasz után jusson nyugalomba, amikor pillanatfelvé-25 teleknél épen a gyors forgatás szükséges. A találmány értelmében a mozgató­mechanizmus meghajtása egy kioldható, terhelés alatt álló szerkezeti elem, pl. egy rugó segélyével történik; ennek a kiold -80 ható elemnek a feszültsége — a lepergési sebesség és következésképen a pillanatfel­vételek tartamának változtathatására — megváltoztathatóvá van téve, a hajtó­mechanizmus lepergő mozgása pedig ütkö-85 zőkkel van határolva. Elegendő tehát a feszülten tartott hajtómechanizmus záró­elemének a kioldása, hogy a hajtómecha­nizmus önműködően oly módon peregjen le, hogy a filmszalagon épen csak a meg-40 kívánt számú részfelvételek — pl. három felvétel — létesüljön. Időfelvételekhez a hajtómechanizmust kéziforgattyúval lehet felszerelni, lehet azonban az időfelvételeket is egy beállítható hydraulikus vagy pneu­matikus fék közbeiktatása mellett, a ter- 45. helés alatt álló hajtómechanizmus által önműködően végeztetni. A találmány szerinti készülék egy foga­natositási példája a csatolt rajzon az 1. ábrán elölnézetben, a 50 2. ábrán oldalnézetben látható. A (2) filmhajtó dob (1) tengelyén látjuk az ismert (3) máltai keresztet elrendezve, amelybe az (5) tárcsa (4) csapja kapcsoló­dik, mely tárcsa a (6) tengelyen foglal he- 55. lyet. Erre a tengelyre van még a (7) fogas­kerék felhúzva, amelybe a (8) fogazott ív kapcsolódik bele. Ez a fogazott ív a (9) ten­gelyen foglal helyet ós a (10) rugó hatása alatt áll, mely az ívet felfelé forgatni törek- 60 szik. A (8) fogazott ív forgó mozgását a (11) csap határolja, mely az ív koncentri­kus (12) hasítékába nyúlik bele. A (10) rugó a (13) tárcsára van erősítve, melynek elforgatása által a rugó feszültségét vál- 65 toztatni lehet. A fogazott (8) ívet egy, a ké­szülék szekrényén kívül a (9) tengelyen el­rendezett (14) gomb segélyével a rugóhatás ellen lefelé lehet forgatni, míg csak a (15) pecek, mely a (16) lemezrugón van elren- 70 dezve, a fogazott ív (17) kivágásába bele nem csappan és ezáltal az ívet a (10) rugó húzásával szemben rögzíti. A (16) lemez­rugón egy (18) csap van megerősítve, mely a készülék szekrényéből ki van vezetve, 75 külső végére egy (19) gomb van erősítve. Ha ezt a gombot benyomjuk, ezáltal a (16) lemezrugót visszaszorítjuk, úgy hogy a (lő) pecek kiemelkedik a (8) fogazott ívből; a fogazott ív ily módon felszabadul és a 80

Next

/
Thumbnails
Contents