84452. lajstromszámú szabadalom • Gyujtógyertya fedett szikrahíddal, robbanó mótorokhoz

Megjelent 1934. évi junius li ó 190-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BI8ÓSÍÖ SZABADALMI LEÍRÁS 84452. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Gyújtógyertya fedett szikrahíddal robbanó motorokhoz. Meissner Ottó mérnök Bertin-Niedersehöneweide. A bejelentés napja 1921. évi december hó 13-ika. Jelen találmány tárgya oly robbanó motorokhoz való gyújtógyertya, mely a kellemetlen gyújtási késéseket megszün­teti és olajnak, koromnak és hasonlóknak 5 a sziikrahídon, valamint a szigetelőtesten való lerakódását és ezáltal a gyújtó­gyertya működéséneik kihagyását meg­akadályozza. E célból az egyike pl. a külső elektróda ,10 csonka kúpköpennyé van kiképezve, mely keskenyebb végével a középső főelektró­dát körülveszi. A szikrahíd továbbá egy tányérral vagy ehhez hasonlóval van le­takarva, melynek gázátbocsájtó nyílásai 15 akként vannak elrendezve, hogy a gáz­keveréket a henger belsejéből a legrövi­debb úton közvetlenül a szikriahídhoz en­gedik jutni, ellenben esetleg behatoló olajat, vagy más idegen testeket a ikúp-20 alakú elektróda külső' köpenyfelülete felé terelnek úgy, hogy azok nem juthatnak a szikrahídhoz, bármely helyzetben is le­gyen a gyertya, A találmány szerint a kúpalakú elek-25 tróda két oldalán üregek vannak elren­dezve, melyek a gázkeverék kompressziója és expanziója, folytán a külső és belső elektróda közt levő és a szikrahidat al­kotó hézagon át állandó keringést idéznek S0 elő, mely a szikrahídról és a szigetelőtest­ről a kormot és ehhez hasonlót elfújja. A gázbebocsájtó nyílásokat egy tányér vagy egy süveg homlökfelületén levő nyí­lások vagy egy gyűrűs csatorna képez-35 heti, mely a szikrahidat védő tányér és a gyertyatest között van elrendezve. A gázbebocsájtó nyílásokkal ellátott süvegszerű henger emellett egyidejűleg, a külső elektróda tartására szolgálhat. Utóbbi azonban a gyertyatesttel egy da- 40 rabból is készülhet. A középső íőelefetróda pecek vagy gyűrű gyanánt lehet kiiképezve. Utóbbi esetben a szikrahidat védő tányért a gyűrűalakú középelektróda vagy annak tartóorsója 45 tarthatja, Mellékelt rajzon a találmány tárgyának két foganatosítási alakja van feltüntetve és pedig az 1. ábra az egyik foganatosítási alak 50 hosszmetszete, a 2. ábra, egy másik kiviteli alak mellső részének hosszmetszete. A gyújtógyertya a hengerfalba becsa­varható (a) fémtestből áll, melyben a (b) 55 szigetelőtestet a (c) tömítőszelenoeanya tartja fogva, mimellett a kettő közé (d) tömítések vannak behelyezve. Az (f) anya, segélyével a (b) szigetelő­test középfuratában egy rugalmas (g) 60 tárcsa közbeiktatása mellett tartott (h) orsó szabad végén az (i) főelektródát hordja, mely az 1. ábra szerint pecek­alakú. A (k) íkülső vagy testelektróda csonkakúp alakú és akként van elrendezve, 65 hogy keskenyebb végével a középső elek­tródát körülveszi szikrapálya képzése cél­jából. A szikrahidat (m) tányér akként fedi be, hogy a gyújtógyertya belső terébe nem 70 juthat olajt, korom, stb., hanem a kúp­alakú elektróda külső felületébe ütközik és ennek segélyével a szikrahídról elterel­tetik vagy azon elég. Az (m) tányér a gyújtógyertya hom- 75 lokoldalával összekötött (o) hengeren van megerősítve vagy azzal egy darabot képez. A 2. ábra szerinti kiviteli alaknál a kö-

Next

/
Thumbnails
Contents