84448. lajstromszámú szabadalom • Öntött csukló

Megjelent 1934. évi junius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jNgBL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84448. SZÁM. — YLII/D. OSZTÁLY. Öntött csukló. Merlet Lajos igazgató és Cerny Venczel mérnök mindkettő Sedietz Pilsenetz m. A bejelentés napja 1920. évi november hó 8-ika. Csehszlovákiai elsőbbsége 1919. évi november hó 7-ike. A jelen találmány öntött csuklóra vo­natkozik és lényegileg abból áll, hogy a csuklórészek, melyek az egymással össze­kötendő szerkezeti elemeken rendezendők 5 el, öntés útján ezen elemekkel egy darab­ból készülnek úgy, hogy a szerkezeti ele­mek egymással való összekötése minden nehézség és a csuklórészek mindennemű utólagos megmunkálása nélkül, azok egy-10 szerűen lazán való összeillesztésével, ér­hető el. A csukló a találmány értelmében, egy­részt egy az egyik szerkezeti elemmel egy darabból öntött csuklós csapból vagy 15 szegből, másrészt egy ezt részben körül­vevő csuklókampóból van alkotva, mely utóbbi a másik szerkezeti elemmel van darabból öntve. A csuklókampó, mint ren­desen, a csuklócsap körül foroghat, meg-20 szorulások elkerülésére megfelelően van vezetve és forgásában határolva van, épp úgy, mint ahogy a csuklókapcsolat úgy is lehet kiképezve, hogy a szerkezeti elemek kölcsönös eltolását engedi meg. 25 A mellékelt rajzon a jelen öntött csukló­nak több foganatosítási példája van be­mutatva, és pedig: az 1—6. ábrák a csukló alkalmazását tün­tetik fel egy kemenoeajtónak a keretével 80 való összekapcsolására, a 7. ábra a csuklónak ajtózár gyanánt való kiképzését és a 8. ábra valamely csuklós fedélkapcsolat­nál való alkalmazását mutatja. 85 Az. 1—6. ábrákon feltüntetett foganato­sítási példánál az (a) ajtókerethez (b) csuklócsapok vannak öntve, melyeken a (c) ajtó a (d) csuklókampókkal csüng. A (b) csuklócsapoknak az (a) ajtókereten és 40 a (d) csuklókampóknak a (c) ajtón való elrendezése olyan, hogy ezek a szerkezeti elemek könnyen formázhatok, ill. önthe­tők. Hogy a (e) ajtó nyitásakor és csu­kásakor mindennemű beékelődést elkerül­jünk, az (a) kerethez (e) vezetőléeek van- 45 nak öntve, melyeken a (d) csuklókampók vezetődnek. A (c) ajtó zárát (j) orr ké­pezi, mely az ajtóhoz van öntve (5. ábra). Ha ki akarjuk nyitni az ajtót, akkor ezt a (k) fogantyúnál megfogjuk, megemel- 50 .jiik és felnyitjuk. A megemelés azáltal van lehetővé téve, hogy a (c) ajtó felső széle és az (a) ajtókeret közt megfelelő !s) hézag van hagyva. Az ajtó becsukása­kor azt ismét a (k) fogantyúnál megfog- 55 juk, megemeljük, mikor is a (j) orr az (a) ajtókeret mögé beesik, vagy pedig azál­tal is történhetik ez a beesukás, hogy á (c) ajtót erősen az (a) ajtókerethez szo­rítjuk, amikor is a (j) orr alsó ferde fe- 60 lülete annak az (a) ajtókeret nyílásának szélén való átcsúszását teszi lehetővé. A nyitott ajtó önsúlya folytán lefelé csüng és sem ki nem eshetik az (a-) ajtó­keretből, sem nem nyílhat fel bizonyos 65 mértéken túl, mert ezt (f) ütköző meggá­tolja, mely a (d) csuklókampó alsó oldalá­hoz van öntve. (2., 4. ábrák) és az (a) ajtókerethez támaszkodhatik. Ha a (c) ajtót ki kell emelni az (a) 70 ajtókeretből, akkor mindenekelőtt ki­nyitjuk azt, azután ferde irányban fel­emeljük, amíg a (d) csuklókampó és az (f) ütköző az öntött (b) csuklócsapoknál lévő házagon szabadon keresz,tülmehet. A 75 keretből az ajtó kiemelésének ez a lehe­tősége régi, pl. átégett vagy eltört ajtók­nak ugyanolyan nagyságú új ajtóval való gyors kicserélését engedi meg. A levegő bejutását szabályozó (g) to- 80

Next

/
Thumbnails
Contents