84404. lajstromszámú szabadalom • Hajtómű raktengellyel elektromos járóművekhez

Megjelent 1934. évi junius hó 43-én. MAGYAR KIRÁLYI J|||ggL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84404. SZÁM. — Y/b. OSZTÁLY. Hajtómű vaktengellyel elektromos járművekhez. A. E. G. Union Elektrizitáts-Gesellschaft cég" Wien. A bejelentés napja 1922. évi január hó 24-ike. Németországi elsőbbsége 1920. évi julius hó 17-ike. Elektromos járművek hajtóműveinél, melyeknél a motor vaktengelyien át haS a hajtólkerekekre, o'ly esetekben, amikor' a vaktenge'lyt fogaskerék-előtét hajtja, ai 5 utóbbi számára váló elegendő nagy átJ tételi viszony megvalósítása bizonyos ne­hézséget okozi, különösen akkor, ha a motor fordulatszáma a hajtókerekek for­dulatszámához képest nagy. A motor kö-10 zepénék a vaktengely közepétől mért tá­volsága tekintetében ugyanis egy bizonyos minimális mérték áll fenn, melynél ki­sebbet nem lehet alkalmazni és mely a motoroík és a vaktengely sugarainak ősz-15 szegével egyenlő. Másrészt a vaklengeiycn elrendezendő nagy fogaskerék átmérőjé­nek határ van szabva azáltal, hogy a fo­gaskerék és a sín felső éle kőzött az elő-1 írt távolság betartandó; a fogaskerék te-20 hát az esetben is, ha a vaktengely kissé magasabban van ágyazva, mint a hajtó-1 kerekek tengelyei, a hajtókerelkek kerüleJ tén semmiesetre sem mehet túl. E két követelményből a motor tengelyen elhelye-25 zendő fogaskerékre nézve egy meghatáro­zott nagyság adódik ki, melynél kisebbet nem lehet alkalmazni; ezáltal pedig á fogaskerék áttétel áttételi viszonyánál leg­nagyobb értéke is adva van. 30 A találmányt képező berendezésnél az áttételnek a motor átmérőjétől való ezen káros függőségét elkerüljük. Ezen hajtó­művet az jellemzi, hogy a motortengely és a hajtókerekek tengelyeivel azonos vagy 35 közel azonos magasságban ágyazott vak­tengely közé közbenső tengely van iktatva, melyet a motorok forgattyús hajtómű se­gélyével hajtanak és mely a maga részé­ről fogaskerékáttétel utján, hajtja a vak-' 40 tengelyt. Ily berendezés segélyével a fo­gaskerékáttétel nagyságát a motorok mé­reteitől teljesen független^ié tehetjük, amennyiben az a nagy fogaskeréknek adott méretek esetében a kis fogaskerék lehető legkisebb fogszáma és a fogosztás 45 által van határolva. A hajtómű egyébként lehetővé teszi, hogy a motort tetszőleges magasságban és tetszőleges helyen rendezzük el. Lehet továbbá több, pl. két motort is alkalmazni; 50 melyek ekkor célszerűen, szimmetrikusan vannak a váktengelyhez. képest elhelyezve és utóbbit ismert háromszögkeret segélyé­vel hajtják. Ez az elrendezés van a mel­lékelt rajzon foganatosítási példa gyanánt 55 feltüntetve. (M) és (M) a két motor, melyeknek (m, m) forgattyúi a (d) háromszögkere? segélyével vannak egymással összekötve és a (Z) közbenső tengely (z) forgattyú ját 60 forgásba hozzák. A (Z) tengely tartja a kis (r) fogaskereket, mely a (B) vakteii­gely nagy (R) fogaskerekét hajtja. A vak­tengely ismert módon forgattyús hajtómű segélyével hat a (T, T) hajtókerekekre. es A közbeiktatott tengelyt mozgató for­gattyús hajtómű, mint említettük, bármely más tetszőleges alakban is képezhető ki, különösen egyetlen motor alkalmazása ese­tén. A motor elhelyezése, különösen pedig 70 elhelyezésének magassága tekintetében szabad kezünk van. Ennek következtében az elektromotorok sugár- és tengelyirányú méretezése is függetlenné válik a nyom­távolságtól és a hajtókerék átmérőjétől, 75 tehát úgy választható meg, amint azt a legjobb megoldás megköveteli. Egy további előny abban áll, hogy két motor alkalmazása esetében is a hajtómű hat vagy nyolc fogaskerék helyett csak 80 egy fogas kerékp árt igényel . A vaktengely magassági helyzete tekin-

Next

/
Thumbnails
Contents