84401. lajstromszámú szabadalom • Hajondoláló készülék

i Megjelent 1934. évi jiinius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABA|ALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 84401. SZÁM. — Ill/b. OSZTÁLY. ftllfroű Hajondoláló készülék. Fuchs Maurer Carolina magánzónő Zürich. A bejelentés napja 1019. évi november hó 5-ike. Svájci elsőbbsége 1915. évi február hó 1-je. A jelen találmány tárgya haj-ondoláló készülék, melynek hengeralakú hullámo­sító formái vannak, természetes haj-ondu­láció előállítása céljából. A formák mele-5 gítése spirituszlánggal vagy effélével, va­lamint villannyal is történhet. A mellékelt rajzon a találmánynak egy példaképem kiviteli alakja van feltün­tetve. Az 10 1. ábra a nyitott készülék perspektivi­kus nézete, a 2. ábra a hengeralakú hullámosító for­mát harántmetszete a készülék félig csu­kott helyzetében és a 15 3. ábra ugyanezen metszet teljesen csu­kott helyzetben. Egy ollóalakú (a) tartón hengeralakú (b, c) hullámosító formák vannak alkal­mazva, melyek közül a (b)-vel jelöltek, 20 párhuzamos (d) tengelyen vannak forgat­hatóan ágyazva, mely tengelyek az olló e^yik felén vannak megerősítve, míg a (c)­vel jelölt hullámosító forma az olló másik felével van mereven összekötve. A (b)-vel 25 jelölt formák felső végén egy-egy (e) emelő van megerősítve, mely utóbbi szintén a (d) tengely körül foroghat. Az 1. ábrán feltüntetett helyzetben a (b) hullámosító formák (f) ütközők által tar-80 tatnak meg. Ezeknek reteszformájuk van, mely az ollófelrészen van megerősítve úgy, hogy egy a (b) formákon kiképezett (g) pecek a 2. ábrán feltüntetett helyzet­ben az ütközőkhöz hozzátámaszkodik és a 35 (b) formák további kilengését megakadá­lyozza. Egy (h) rugó, mely szabad végével a (g) pecekre nyomást gyakorol, előidézi, állásban ma­hogy a (b) formák nyitott radnak. Használat közben a hajat a (b, c) hullá- 40 mosító forma közzé helyezzük. Az olló összecsukásánál a (c) forma a 2. ábra sze­rint keresztül halad a (b) formák között és aztán utóbbiakat az (e) emelők elszorí­tása által a 3. ábrán látható helyzetbe el- 45 fordítja, amely helyzetben addig tartjuk a készüléket, ameddig a haj hullámosítá­sához szükséges. Azután ismét szétnyit­juk a formákat, amikoris a (c) forma visz­szatérése közben a (b) formák kiindulási 50 helyzetükbe visszatérnek, illetve vissza­lendülnek az (f) ütközők által megenge­dett határig. Azon célból, hogy a (b) és (c) formákat villannyal lehessen melegíteni, a készülé- 55 ken egy konektor alkalmazható, a (b, c) hengerekben pedig futóhuzalok helyezhe­tők el. Szabadalmi igények: Haj-ondoláló készülék, azáltal jelle­mezve, hogy egy ollóalakú tartón hen­geralakú hullámosító formák vannak alkalmazva, mimellett kettő ezekből az olló egyik felén kiképezett párhuzamos tengelyeken vannak forgathatóan ágyazva és ütköző által tartatnak meg, egy pedig az olló másik felén van szi­lárdba megferősítve úgy, hogy az olló összecsukásakor az előbbiek között ke­resztül halad és emelők segítségével j&zen forgatható formákat maga után zárja úgy, hogy mindhárom forma szo-60 65 70 / t!f

Next

/
Thumbnails
Contents