84400. lajstromszámú szabadalom • Cipő a béltalpon elrendezett felsőtalppal

Megjelent 1934. évi junius h ó 326 -én . MAGYAR KIRÁLY! ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84400. SZÁM. — I/b. OSZTÁLY. Cipő a béltalpon elrendezett fedőtalppal. G. Lattemanii & Co. cég- Bremen. A bejelentés napja 1921. évi augusztus hó 25-ike. Németországi elsőbbsége 1920. évi február hó 9-ike. A bőrből készült a kereskedelmi forga­lomban szokásos két előállítási rendszere a Goodyear rámarendszer és a Mackay­rendszer. Ezek egyike sem adja az előál-5 lításnak tökéletes módját és pedig sem a kézműves, sem a gépi előállítás céljaira. A Goodyear-rámarendszer hátrányai mindenekelőtt abban vannak, hogy a bél­talp a lábizzadmány folytán törik és a 10 láb a cipőben csúszik, mivel a bőrnek sima barkás oldala érintkezik a lábbal. Továbbá a csuklóban a fenéktalp betűző öltései és kettős öltései a rámáról lepat­tannak. 15 Végül a béltalp ós a járótalp közötti kidomborító massza („Ausballmasse") összetolódik. Egyéb hátrányai a rendszernek a vas­tag csuklószabás, az alsótalpnak kiélezés 20 folytán való gyengítése és a béltalpnak hasítása folytán való gyengítése. A Mackay-rendszer hátrányai min­denekelőtt abban vannak, hogy a vaspe­ceknek (Eisenstack) a lábbeliben való 25 bennmaradása folytán úgy a használható­ság, mint a kényelmes hordás káros befo­lyást szenved, minthogy a peckek átnyo­módnak és csak igen nehezen távolíthatók el; továbbá a beragasztott fedőtalp a láb 80 melege folytán könnyen összetolódik és nemcsak a lábat, valamint a harisnyát , harisnyát szennyezi, hanem a peckeket és az átvarrási öltéseket is szabaddá teszi és lábra kellemetlen egyenetlenségeket alkot. 35 E hátrányok kiküszöbölése csakis a födő­talp teljes eltávolításával lehetséges. Míg a Goodyear-rámarendszer a betűző gépék segélyével felerősített ráma révén azt az előnyt mutatja, hogy javítás alkal-40 mával ismét varrható, addig a Mackay­rendszerre ez már nem áll. Ezzel szemben az utóbbinak az az előnye, hogy a cipő javítás alkalmával szegethető, mely előny a Goodyear-rámarendszernél nincs tneg. A rámarendszer ezen hátránya abból 45 ered, hogy a béltalpajakba betűzdelt rá­mát a cipő szárával együtt vágják körül, úgy hogy nem marad meg szárbehajtás, minek folytán a faszeg-javításnál alkal­mazandó fapeckek, amelyeket a széltől kb. 50 VA cm. távolságban rendeznek el, nem a felsőbőrt, hanem csak a talpat és béltal­pat ragadhatják meg. Ezzel szemben a Mackay-rendszernél a szárbehajtás ele­gendő szélességgel marad meg, úgy hogy 55 a javítás alkalmával a szeg a talpat, a szárbehajtást és a béltalpat egymással összeköti. A Mackay-rendszernél azonban rámáknak alkalmazása nehézségekkel jár, úgy hogy a cipőt nem lehet ismét varrni. 60 A két rendszer előnyeinek egyesítését cé­lozza már most a jelen találmány, mely igen egyszerű készítési módot tesz lehe­tővé. A találmány lényege abban van, hogy 65 a fedőtalp a béltalp szélétől nagyobb tá­volságban való odavaraás útján átcsap­pantható ajakrészekkel van ellátva, ame­lyek a bél-ráma a járótalpat összekötő varratot lefödik és így a láb számára sík 70-felfekvő felületet nyújtanak. A találmány szerint továbbá a béltalp­pal és szárral összevarrt átmenő ráma­talp csupán a mellső lábfelületre és pedig a bütyök és hegyrészre szorítkozik, tehát 75 nem nyúl túl a csuklón. Végül a találmány szerint a talpélben elrendezett átvarrt hasítás lehetőleg szé­lesen van kiképezve, mélyen hatol a talp anyagába és a talp szélének húsos olda- 80

Next

/
Thumbnails
Contents