84398. lajstromszámú szabadalom • Keretnélküli mótoros jármű

Megjelent 1934. évi junius hó 1-én. M A 6 Y A R KIR ÁIII ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84398. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Keretnélküli motoros jármű. Heinrich Lanz cég Mannheim. Pótszabadalom a 79573. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1920. évi szeptember hó 4-ike. Németországi elsőbbsége 1919. évi szeptember hó 27-ike. A jelen találmány a 79573. lajstrom­számú törzsszabadalomban védett motoros jármű (vonógép) további kiképzésére vo­natkozik. A törzsszabadalom szerint a 5 hátsó tengelyt, a felépítményt egyedül alkotó motortesthez képest hajtórudak és rugók tartják helyzetében (1. és 2. igény­pont), még pedig oly módon, hogy a fo­gaskereket ágyazó tengely, mely a hátsó 10 kerekekre való erőátvitelt közvetíti, a hátsó tengellyel pái'huzamosan van ve­zetve (3. igénypont). A jelen találmány lényege az, hogy a forduló hajtómű tengelye, a hajtóműtök-15 han harántirányban vagy ágyazva és két végén, a tokon kívül, a hajtófogaskerék­kel, illetve fékkoronggal van ellátva, to­vábbá az, hogy a csapok, melyekre a hajtórudak hatnak, konaxiálisak a forduló 20 hajtómű tengelyével és hogy ezek a csa­pok szintén a kocsirugók leforgására szol­gálnak. További részletek alább, a rajzok nyo­mán vannak ismertetve. Az 25 1- ábra oldalnézet. A 2. ábra felülnézet, illetve metszet, (a) jelöli a forduló hajtómű tengelyét, (b) a kúpkereket és (c) a különböző for­gásirányokra való átváltásra szolgáló 30 tengelykapcsolást ; csupán a kúpkerekek és tengelykapcsolás vannak a tokon belül elhelyezve. Az (a) tengely a hajtóműtok két oldalfalazatáfban golyós csapágyakban van ágyazva és mindkét falazatot tömí-85 tés közbehelyezésével áttöri, a (d) fogas­kerék és az (e) fékező korong a falazaton kívül vannak elhelyezve, (f) süvegek zár­ják körül és védik a (d) fogaskereket és az (e) fékező korongot. A süvegek belső oldalfelületeiken golyós nyomócsapágyak- 40 kai vannak ellátva az (a) tengely axiális nyomásainak felvételére, kívül pedig (g) csapokkal, úgy hogy a, csapok és az (a) teugely konaxiális fekvésűek. Az (f) süve­gek (f) karimák segélyével vannak a tokra 45 csavarolva, mi mellett a nagyméretű ka­rimák a süvegek oldalas felületeiben ható erők folytán aránylag csekély mértékben veszik igénybe a vékonyfalú hajtómüto­kot. A hátsó tengelyt helyzetében meg- 50 tartó (h) hajtórudak a (g) csapokra hatnak, míg a osapokl az (i) ; támasztó rugókat fogják le, melyékkel a felépít­mény a hátsó tengelyre támaszkodik. Az­által, hogy a rugó fixpontja a tokon meg- 55 közelítőleg a hajtórudak támadáspontjá­val összeesik, elérjük, hogy a felépítmény­nek a hátsó tengelyhez képest való re­latív el mozgásain ál a hátsó tengelyen sza­badon felfekvő rugók eltolódásai igen 60 csekélyek és ilymódon igen csekély kopásnak vannak alávetve. A rugók melső végei a tokon való felerősítés te­kintetében egyenlő (k) csapokon vannak tartva. Az (f) süvegek nyílásokkal van- 65 nak ellátva, melyeken át a meghajtott (1) kerék a fogaskerékkel összeköttetésbe lép­het, illetve melyeken a kézifék számára való (o) emelő van átvezetve. A t(h) ve­zetőrudak hátrafelé meg vannak: hosz- 70 szabbítva és az (n) haránitrúddal együtt a felfüggesztő szerkezetet alkotják. Szabadalmi igények: 1. A 79573. lajstromszámú szabadalom 1—3. igénypontjaiban védett keretnél- 75 küli motoros jármű további kiképzése, jellemezve azáltal, hogy a hajtómű-

Next

/
Thumbnails
Contents