84397. lajstromszámú szabadalom • Szedőhajóberendezés betőszedőgépekhez

Megjelent 1934. évi junius hó 326-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84397. SZAM. — IX/e. OSZTÁLY. Szedőhajóberendezés betűszedőgépekhez. Lanston Monotype Corporation Limited cég London. A bejelentés napja 1914. évi julins hó 10-ike. Jelen találmány oly betűszedőgépekre vonatkozik, mint amilyeneket pl. a 12597. számú osztrák szabadalmi leírás ismertet, melyeknél a szedés soronként állíttatik 5 elő és az egymásra következő összetett sorok a szedőhajóban oszloppá egyesíttet­nék. Az új berendezés célja az, hogy a szedőhajőberendezésnek jobboldali szedő­hajó-helyzetből a baloldaliba és megfor-10 dítva, yaló átállítása megkönnyíttessék és egyszerftsibíttessék, úgy hogy a géppel közönséges és (pl. sémi-nyelvek részére) megfordított szedés állítható elő. A fentemlített szabadalmi leírásban is-15 mertetett gép olymódon van kiképezve, hogy rendeltetéséhez képest oly nyelvek szedésének előállítására szolgál, melyek­nél úgy mint a magyar nyelvben, a le­nyomat soronként balról jobbra olvasta-20 tik. Ez a gép változtatások nélkül nem használható oly nyelvek szedésének elő­állítására, melyek lenyomata, úgy mint a sémi-nyelveknél, jobbról balra olvastatik. Hogy ez lehetővé váljék, már megkísé-25 relték a sorok betűit olymódon összeállí­tani, hogy a betűodorképek dőlt helyzetet foglaltak el és egyidejűleg a szedőhajót olymódon rendezték be, hogy a sorok a sorosatorna baloldalán (normálisan a 30 jtíbb oldalon) baloldali szedőhajóba tolat­tak. Ily gépet ismertet pl. a 60768. számú osztrák szabadalmi leírás, melynél meg­felelő pótberendezések vannak alkal­mazva. 35 Ezek a berendezések az összszerkezeten lényeges változtatásokat és a géprészék jelentékeny növelését teszik szükségessé. Ezt a találmány értelmében szerkesztett berendezésnél elkerüljük, melynél a 40 jobboldali szedőhajóhelyzetből a balolda­liba való átmenet és megfordítva, néhány lényeges alkatrész helyzetének egyszerű változtatása által gyorsan történik, mi­mellett a szedett sor minden fölemelését kiküszöböljük és a szedett sor a soresa- 45 torna mindkét oldala felé, szedő­hajóban ugyanazon síkban kitolható. A mellékelt rajzok a berendezés példa­képem kiviteli alakját mutatják. Az 1. ábra a szedőhajóberendezés fölülné- 50 zete, jobboldali szedőhajóhelyzettel; a 2. ábra az 1. ábra végnézete, részben, metszete, mimellett az állványzat egy ré­sze el van hagyva; a 3. ábra az 1. ábrához hasonló alaprajz, 55 baloldali szedőhajóhelyzettel; a 4. ábra a 3. ábra végnézete; az 5. és 7. ábra a sortolattyút jobboldali, illetve baloldali szedöhajóhelyzet mellett mutatja; a 60 6. és 8. ábra az alaprajz egy részét na­gyobb léptékben rajzolva tünteti föl a szedőhajó jobboldali, illetve baloldali helyzetében; a 9. és 10. ábra a sor hosszát jelző beren- 65 dezés részeinek végnézete, illetve a 20. ábra x—x vonala szerinti metszete, a szedőhajó jobboldali helyzetében, a 11. ábra a jelzőberendezés feltüntetése baloldali szedőhajóhelyzet mellett, a 70 12. ábra a sorkampó hajtásának egy ré­szét tünteti föl, a 13. ábra a sorcsatorna belső végét a sor­kampóval mindkét helyzetben mutatja, a 14. és 15. ábra a sorkampó hajtószerke- 75 zetének feltüntetése, a 16., 17. és 18. ábra a sortámasz vissza­vezetőjének hajtóberendezését ábrázolja, a 19. ábra a sorkampó távlati képe, míg a

Next

/
Thumbnails
Contents