84396. lajstromszámú szabadalom • Cementszerű kötőanyag és eljárás előállítására

Megjelent 1934. évi junius h ó 326 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84396. SZÁM. — XVn/d. OSZTÁLY. Cementszerű kötőanyag és eljárás előállítására. Lang-lois György és Langlois Marcel mérnökök Melun. A bejelentés napja. 1913. évi julius hó 18-ika. A jelen találmány tárgyát képező kü­lönleges, cementszerű kötőanyag termé­szetes vagy mesterséges, de tiszta port­landcement és finomra porlasztott föld-5 pátkőzetek, pl. kálium- vagy nátrium­főldpát, pegmatit, albit, gránit vagy más azonos sajátságokkal bíró kőzetek porá­nak bizonyos keverékéből áll, aszerint, hogy az említett anyagolt közül melyik 10 fekszik közelebb, illetve szerezhető be könnyebben; ezen anyagok vagy külön­külön vagy pedig egymással keverve használhatók. Ezen keverés célja, hogy a cementben 15 és a hozaganyagban tartalmazott külön­féle szilikátok kötés közben a cementben lévő mészre és timföldre kémiailag hassa­nak be és hogy ennek eredményekép a kötés után oly új anyagot nyerjünk, mely 20 ellentállóbb, mint a rendes, tisztán alkal­mazott cement vagy cementhabarcs. Ezen műszaki hatás elérése szempont­jából el nem engedhető követelmény, hogy a cement- ós a földpátkövekből való 25 poralakú hozaganyag ne kevertessenek össze csak úgy találomra, mert ezen eset­ben a kívánt reakciók be nem állnak és a végtermék sem összetételét, sem pedig tulajdonságait tekintve nem felel meg 80 azon anyagnak, melyet nyerni akarunk. Ipnen van, hogy okvetlenül szükséges 1. a felhasználandó por tl andcementet kémiai összetételének megállapítása vé­gett elemezni, 85 2. a porlasztásuk után hozzáadandó földpátköveket szintén kémiailag ele­mezni, 3. ezen két elemzés elvégzése után szá­mítás útján meghatározni a cementhez adagolandó földpátpor arányát és 40 4. az összekeverendő mennyiségek meg­állapítása, után a keverést sajátságos me­chanikai módon bensőleg eszközölni. Ezen műveleteket most már egyenkint le fogjuk írni, mielőtt azonban meg- 45 adnók a keverési arányokra vonatkozó képlet megállapításának módját, szüksé­gesnek tartjuk azon alapelvet kifejteni, mely ezen számításnak és a képlet meg­határozásának alapjául szolgál. 50 Az új cementszerű kötőanyag fő alap­anyaga a természetes vagy mesterséges, de tiszta portlandcement. A különböző cementfajták összetétele, különösen a tar­talmazott szilikátok és aluminátok ter- 55 mészetét tekintve, tudvalevőleg igen kü­lönböző. Ezen szilikátok kisebb-nagyobb mértékben mésztartalmúak és ha valamely tetszőleges cementhez a földpátport hoz­záadjuk, ezen szilikátok mennyiségét és 60 sajátságait pontosan ismernünk kell, hogy megállapíthassuk azon mészmennyi­séget, mely az új cementszerű kötőanyag hydráttá való átalakulása után szabaddá fog válni és ekkor a hozaganyag alkotó- 65 részeire kémiailag be fog hatni. Éppen ezért szükség van a cement kémiai össze­tételének megállapítására. A földpátkőzetek másrészt fekvésükhöz képest szintén igen változó összetételűek, 70 amennyiben több vagy kevesebb kálium-és nátriumtartalmú szilikátokból állanak, melyek azon feltételek mellett, melyek alá az új cementszerű kötőanyag előállítása után helyeztetnek, felbomlanak, miáltal 75 alkálijuk szabaddá válik; a cementben tartalmazott és a hydráttá való átalakít-

Next

/
Thumbnails
Contents