84358. lajstromszámú szabadalom • Hűtőberendezés belző égésű erőgépekhez

Megjelent 1934. évi junius li ó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84358. SZÁM. — V/cl. OSZTÁLY. Hűtőberendezés belső égésű erőgépekhez. Grunwald Károly magántisztviselő Essen-BrecLeney. A bejelentés napja 1921. évi október hó 31-ike. A jelen találmány tárgyát belső égésű erőgépekhez való hűtő berendezések javí­tása képezi, mely gépeknél, túlnagy hő­fokingadozások befolyása ellen való vé-5 delem céljából, a kompressiótér falának leginkább veszélyeztetett helyei, főleg ama helyei elébe, melyek a szelepbetétek bevezetésére szolgáló nyílásokat tartal­mazzák, a hengertől és a hengerfedéltől 10 független, kicserélhető, vízzel hűtött kamrák vannak ágyazva, melyeken a szelepbetétek úgy nyúlnak szabadon ke­resztül, hogy a hűtőkamrákat kiterjesz­kedésükben nem gátolják. 15 iv találmány célja, hogj ezeket a kom­pressiótér falának veszélyeztetett helyei elébe ágyazott, vízzel hűtött kamrákat is elhúzódásoktól lehetőleg mentesítsük. Ezt a célt azáltal érjük el, hogy a szabadon 20 mozgó és kiterjeszkedő kamrákat úgy képezzük ki, hogy a forró égési gázok az égési tértől elfordított kamrafalakat is súrolhassák. A mellékelt rajzon a találmány tárgya 25 egyik foganatosítási példájában van be­mutatva és pedig az ábra egy a henger­falban elrendezett szelepekkel bíró álló elrendezésű belső égésű erőgép munka­hengerének itt tekintetbe jövő részén ke-30 resztülmenő függélyes hosszmetszetet tüntet fel. Az ábrán ,(A) jelöli a kettős fallal ki­képezett munkahengert, (B) a hengerfe­delet, (C) a munkadugattyút és (D) a 35 hengerfalban ülő öblítőszelepet. A különböző szelepek bevezetésére szol­gáló nyílások [a rajzon csak egy (D) sze­• lep van feltüntetve] könnyen kicserél­hető hűtőkamrákkal vannak szegélyezve. 40 Ezek a hűtőkamrák, mint az ábrán lát­ható, egyszerű elállíthatásuk céljából zárt (E) hűtőgyűrűvé vannak összevonva, mely egy üreges, vízzel hűtött, a (B) hengerfedél védelmére szolgáló, bordák­kal merevített fenékkel van ellátva. Az 45 (E) kamrának az égési tér felé fordított falai, hogy a melegelvezetésit lehetőleg elősegítsék és hogy ezekben a falrészek­ben nagy hőmérsékletkülönbségeket és feszültségeket lehetőleg megakadályoz- 50 zanak, igen vékonyra vannak méretezve. A hengerfalon keresztülvezetett (D) öb­lítőszelep áthatol az (E) hűtőkamrán, azonban, hogy a hűtőkamra elhúzódását meggátolja és ennek szabad mozgását 55 ne befolyásolja, nem ehhez a hűtőkamrá­hoz, hanem az (A) henger falához képest van eltömítve. Az (E) kamrába a hűtővíz be- és belőle annak kivezetése célszerűen szabadon mozgó, a ,(B) hengerfedéiben 60 tömítőszelenicével vagy dugattyúgyűrűk­kel eltömített (F, F') csöveken át törté­nik, melyek a hűtőkamra szabad mozgá­sát nem gátolják. Annak megakadályozására, hogy a 65 hűtőkamrának az égési tér és a henger­fedél vagy ,a hengerfal felé fordított fal­részei, üzem közben, különböző mérték­ben melegedjenek fel és ennek folytán feszültségek lépjenek fel a hűtőkamrán 70 belül, a találmány értelmében gondosko­dás történt arról, hogy az (E) kamra hátsó részei is eléggé felmelegíttessenek. Erre a célra a hűtőkamrának a henger­falhoz és a hengerfedélhez csatlakozó 75 falai, támaszkodó felületük legnagyobb részén, úgy vanak kidolgozva, hogy (el) üregek képződnek, melyekbe a forró égési gázok benyomulhatnak és ezzel a hűtőkamra különböző falrészei felmelege- 80

Next

/
Thumbnails
Contents