84336. lajstromszámú szabadalom • Emelőkészülék főkép sinek és vágányok számára

Megjelent 1934. évi junius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI «§flR SZABADALMI BTRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84336. SZÁM. — Va/1. OSZTÁLY. Emelőkészülék főkép sínek és vágányok számára. Filló József lakatos Vrútky (Szlovákia). A bejelentés napja 1921. évi augusztus hó 24-ike. Jelen találmány tárgya emelőkészülék, főkép sínek és vágányok számára, mellyel a vágányok, vagy esetleg csak az egyik sín, a kívánt helyzetbe pontosan megemel-5 hetők a sín megsértése nélkül. Teljes vá­gányok emelésekor két vagy több készülé­ket alkalmazunk egyidejűleg. A rajzon 1. ábra az emelőkészüléknek elölnézete, 10 2. ábra metszetét 1. ábra a—b vonala szerint, míg 3. ábra részletet nagyobb léptékben mutat. Az emelőkészüléknek U-alakú (1) bakjá-15 hoz függélyes irányban elállít'hatóan van a (2) haránttartó megerősítve, melyhez (3) csavarorsó csatlakozik, mely a (4) helyt­álló csavaranyába csavarodva, felül (5) kéziemelőben végződik. A (2) haránttartó-20 hoz a (3) orsó támadási pontjához részará­nyosán (7, 7') csuklórudak útján van a (6) csuklós fogókészülék hozzáerősítve, mely­nek csuklópontjaihoz további (8, 8') csukló­karok csatlakoznak, melyek közös (9) csap 25 útján (10) kézifoggantyúval állanak kap­csolatban. (2., 3. ábrák.) A (7, 7') csukló­karokat összekapcsoló (11) rugó a (6) fogó­készüléket zárni igyekszik. A készülék következőképen működik: 80 A (10) kézifoggantyúnak felfelé húzása­kor a (6) fogókészülék a (7, 7', 8, 8') csukló­rudak és (11) rugó által záratik és a (12) sínt megragadja. Ezután az (5) kéziemelő forgatásával a (2) harántgerendát felfelé mozgatjuk, mikoris az utóbbihoz kapcsolt 35 (6) fogókészülék a sínt megemeli. A sín nagyobb erőkifejtés nélkül tetszőleges ma­gasságig emelhető. Ha a kívánt magassá­got elértük, úgy lenyomjuk a (10) foggan­tyút, miáltal a (6) fogókészülék a (11) rugó 40 ellenében nyílik és a sínt elengedi, úgy hogy a készülék tetszőleges más helyre szállítható. A (6) fogó helyett bármely más rendszerű szorítókészülék is alkalmazható. Szabadalmi igények: 45 ]. Emelőkészülék, különösen sínek és vá­gányok számára, azáltal jellemezve, hogy magasság irányában elállítható (2) haránttartóhoz (10) kézifoggantyú­val működtethető szorítókészülék (pl. 50 (6) fogó) van csuklósan hozzáerősítve, hogy továbbá a (2) haránttartónak el­állítására nagy erőkifejtést lehetővé tevő mozgatószerkezet (pl. csavaranya, csavarorsó) szolgál. 55 2. Az 1. alatti emelőkészülék kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a szo­rítókészüléket alkotó (6) fogónak (7, T) csuklókarjait (11) huzórugó kapcsolja össze, hogy továbbá a fogó csuklópont- go jait (10) kézifogganytúval kapcsolatos (8, 8') harántcsuklórudak kötik össze, azon célból, hogy ezeknek a (10) kézi­foggantyúval való kilengése után a (11) rugó a fogószárakat összecsukhassa. 65 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest* ^

Next

/
Thumbnails
Contents