84322. lajstromszámú szabadalom • Betőhengeres írógép betütáblákkal és beállító mutatóval

Megjelent 1934. évi junius hó 83-én. MAGYAR KIRÁLYI jföng^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84322. SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. Betühengeres írógép betütáblákkal és beállító mutatóval. Allgemeine Elektricitáts Gesellschaít cég: Berliu. A bejelentés napja 1921. évi julius hó 6-ika. Németországi elsőbbsége 1920. évi julius hó 10-ike. A találmány betűtáblákkal és beállító mutatóval bíró betűhengeres írógépre vo­natkozik, melyéi a beállítómutató és az íróbillenytű egyesítve van, vagy melynél 5 a beállítómutató ós az íróbillentyű elkülö­nítetten működtetnek. A találmány célja, hogy ily írógépeknél egy íróbillentyű helyett több ily billen­tyűt alkalmazzunk, melyeknek működte-10 tésénél a betűhenger hozzájáruló mozgást végez, úgy hogy a beállítómutató ugyan­azon állásánál más írásjel nyomatik le. Ezen újítás alkalmazásánál tehát a betű­henger kivánt hozzájáruló mozgása da-15 cára sem szükséges, hogy a jobb vagy a bál kézzel ugyancsak hozzájáruló mozgást végezzünk, vagyis a gépet épúgy kezeljük, mint eddig, csakhogy iaz írásnál az egyik vagy másik íróbiillentyűt választjuk; ezzel 20 lehetővé tesszük például hogy nagy- vagy kisbetűket írjunk anélkül, hogy külön át­kapcsoló billentyűt kellene működtetni A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy kiviteli példáját tünteti fel. Az 25 1. ábrán oldalnézetben és a 2. ábrán felülnézetben. A betűhenger (1) tengelye a (2) betű­hengerrel a (3) csapágykeretben van for­gathatóan ágyazva, mely az (5) szelence 30 körül kilendíthető (4) lendítő kengyelen és a {7) írógépállványon ágyazott (6) pecken van lendíthetően megtámasztva. A (2) betűhengeren lévő betűket (8) fogantyú segélyével állítjuk be, mely a könnyen 35 mozgatható (9) beállítómu tatóval van szi­lárdan összekötve. A beállítómutató felső vége a kerek (10) fejben végződik, mely eltolhatóan van a (12) csapágybak henge­res (11) furatában ágyazva. A (9) beállító-40 mutató alatt a (13) betűtábla van elhe­lyezve, mely az újítás folytán tetemesen kisebbítve pl. csak negyvenkét betűmezőt tartalmaz, míg a tábla eddigi kiképzésé­nél, mint azt a pontozott (14) betűmezők mutatják, nyolcvannégy mezőt tartalma- 45 zott. A (9) beállítómutató (15) pontjában gömlbcsuklószerűen a (17) fogakkal ellátott (16) tölórúd van csuklósan megerősítve. A (16) tolórúd ide-odamozgásánál a betűhen­ger tengelyén lazán ülő és horonnyal ellá- 50 tott (18) fogaskerék, mely a (19) csappal az (1) hengertengely (20) görbületi hor­nyába kapaszkodik, valamint az (1) betű­hengertengély is a (2) betűhengerrel együtt forgásba jön. Az írógépállvány (22) ten- 55 gelyén ágyazott (21) billentyűemelő a (24) beállítórúd útján a (25), illetve (26) pont­ban csuklósan össze van kötve a (3) ágyazó kerettel. Egy második (27) iró­billentyű a (28) pontban van a (21) iróbil- QO lentyűvel csuklósan összekötve. A (29) pontban a (27) billentyű számára való (30) beállítórúd van csuklósan megerősítve, mely a .(31) pontban a (32) szögemelőt mű­ködteti, mely (33)-nál kilendíthetően van 65 a (34) keretben ágyazva és (35)-nél az (1) betűhengertengelyen eltolhatóan elrende­zett (18) fogaskerék (30) hornyába kapasz­kodik. A (30) beállítórúd (29) és (31) ágyazó pontjai a (4 lendítőkengyellel párhuzamo- 70 san vagy közel párhuzamosan vannak ágyazva. A (21) billentyűemelő (38) pont­jában megerősített (37) rugó arra szolgál, hogy a (27) billentyűemelőt a (39) pontban Váló működtetése által nyugalmi helyze- 75 tébe visszanyomjuk. A (41) írógépállvány­hoz támaszkodó (40) spirálisrugó a (21) billentyűt nyugalmi helyzetében fogva­tartja. Aszerint, hogy milyen írásjeleket akarunk írni, a (9) beállítómutató beállí- 80

Next

/
Thumbnails
Contents