84320. lajstromszámú szabadalom • Tengerimorzsoló

Megjelent 1934. évi junius hó 83 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMÍ BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84320. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Tengerimorzsoló. Zadina Johann kereskedő Wien. A bejelentés napja 1921. évi december hó 28-ika. Ismeretesek a csuklóval kapcsolt s belső oldalukon morzsoló fogsorokkal ellátott két csészéből álló olyan tengerim orzsolók, melyeknek csészéi egy rugó hatása elle-5 nére kézzel szoríthatók csőalakúvá össze s ily állapotban működtethetők. A tengeri­csövet az összeszorított csészék között a cső forgatása révén fosszuk meg a sze­mektől. 10 Ezen morzsolókkal azonban a cső végein lévő szemek nem morzsolhatok jól le, úgy hogy nem lehet egyidejűleg gyors és töké­letes munkát végezni. A jelen találmány tárgya az ilyen rnor-15 zsolók olyan javítása, melynek révén a csövet könnyen lehet a morzsoló'ba becsa­varni s emellett a csővégeken ülő szeme­ket lemorzsolni. A rajzon a találmány tárgyának egy 20 példája 1. ábrán felülnézetben, 2. ábrán pedig az 1. ábra A—B szerinti hosszmetszetében van feltüntetve. A morzsoló ismert módon (3) csukló ré-25 vén egymással kapcsolt, belső felületükön fogsorokkal ellátott hengeresen görbített (1) és .(2) csészéből áll, melyek működő helyzetben üregtestet határolnak. A csukló célszerűen rugó hatása alatt áll, mely az 30 (1) és (2) csészéket széttárni igyekszik. A találmány értelmében a magában véve ismert U-alakú fogazott (4) bádog­szalagok (6) végei túlnyúlnak a csőszéle­ken s itt kissé kifelé vannak hajlítva, 35 úgy hogy a szélső fogak a morzsolócsövön kívül csúcsaikkal kifelé vannak, fordítva. A (6) szalagvégek tehát a tengericső szá­mára mintegy tölcsért alkotnak. Kényelmi szempontból ejíyik vagy mindkét csésze (5) fogantyúval látható el. íO A működési mód a következő: A mor­zsolót egykézbe fogva teljesen összeszorít­juk a lehető legkisebb keresztmetszetre. A másik kézibe fogott tengericsövet egyik végével a kiálló fogakhoz szorítva, icr- 45 gátjuk. A tengericső vékonyabb végét ilyenkor a csukló vagy az illeszkedési él szomszédságában lévő s egymástól kisebb távolságban álló fogakhoz szorítjuk. Ilyen módon először a tengericső végein ülő 50 szemeket morzsoljuk le. A tengericsőre erősébb nyomást kifejtve, a tengericsövet a morzsolóba fokozatosan becsavarjuk, miközben a kifelé görbített szalagvégek a tengericsövet fokozatosan a 55 középre terelik, a tengericső további be­csavarásakor a csészék a tengericső ke­resztmetszetének megfelelően fokozatosan szétnyílnak. Minthogy a tengericsövet folytonosan forgatjuk, a szemek csavarvo- 60 nalakban mozognak, ennek folytán soron­ként fokozatosan morzsolódnak le s nagy­részt rögtön leesnek. A tengericsövön eset­leg még megmaradt szemek a morzsoló bel­sejében lévő fogak által morzsoltatnak le 65 s az U-keresztmetszetű bádogszalagok kö­zött maradnak. A műveletet a tengericső megfordítása után azonos módon meg­ismételjük. A rugó a találmány szerinti morzsoló- 70 nál alárendelt szerepet játszik, mert a morzsoló rugó nélkül is lényegileg válto­zatlan munkateljesítménnyel használható. A találmány tárgya tömegteljesít­ményre alkalmas, mert minimális erőki- 75 fejtéssel a szemek roncsolása nélkül gyors és teljes lemorzsolást tesz lehetővé.

Next

/
Thumbnails
Contents