84295. lajstromszámú szabadalom • Szárazelem

Megjelent 1934. évi junius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jngg& SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84295. SZÁM. — Vll/i. OSZTÁLY. Szárazelem. Marschalko Béla vegy ész mérnök Budapest. A bejelentés napja 1922. évi augusztus hó 5-ike. A hígfolyós, vagy sűrített elektrolyttal töltött Leclanché-typusu ismert szárazele­meknek nagy hátránya volt, hogy a depo­larisátormasszát hengeresen körülvevő 5 cinkelektróda legfeljebb 20—25%-ig hasz­náltatott ki, ül. fogyasztatott el áramter­melésre, mert az egyenlőtlen áramhatás folytán előbb vagy utóbb terjedelmes elek­tródarészek vesztették el vezető összefüg-10 gésüket az elektróda testével s ezután ter­mészetesen a hasznos áramtermelésben már nem vettek részt. A találmány célja a cink hasznosításá­nak lényeges fokozása, amit azáltal érünk 15 el, hogy a cinkelektróda tömegének leg­alább 50%-át legfeljebb félakkora távolság­ban rendezzük el a centrális szénelektró­dától, mint a cinkelektródának az áram­vezetékkel kapcsolt zónáját. 20 A rajz 1. ábrája egy foganatosítási pél­dát keresztmetszetben tüntet fel. A szige­telő (1) pohárban a (2) szénelektródát bur­koló (3) depolarisátormassza körül a (4) cinkelektróda egy a szénelektródával pár-25 huzamos csavarfelület alakjában van el­rendezve és a szénelektródától távolabb eső végén van az (5) áramvezetékkel kap­csolva. Elektrolyt gyanánt az ismert sűrí­tett, vagy pedig egy porózus anyagba fel-30 szívott hígfolyós szalmiákoldat szolgál. Porózus anyag gyanánt célszerű (6) cellu­lózlapot használni, melyet a cinkelektró­dával rétegezve csavarhatunk a depolari­sátor köré s ezzel együtt tolhatunk be a 35 pohárba. Ilyen elrendezés esetén a cink­elektróda és a depolarisátor közti legki­sebb távolság 3 mm-nél kevesebb is lehet, úgyhogy a találmány szerinti elem belső ellenállása a hasonló ismert elemekéhez 40 képest alig 20%-ra csökkenthető s csak az elem élettartamának végefelé közelíti meg a hasonló ismert elemekben új állapotuk­ban mutatkozó belső ellenállást. Az áramkör zárásakor a depolarisátor­hoz legközelebb eső elektródarészek, tehát 45 a cinkelektróda belső élével szomszédos zónája fog megtámadtatni és elfogyasz­tatni, még pedig a tapasztalat szerint a pohár felé néző oldalán is. Ennek folytán az elektróda elfogyasztása igen egyenlete- 50 sen halad az elektróda belső élétől a külső felé, anélkül, hogy számottevő fémmennyi­ségek elhasználatlanul maradnának vissza. Ajánlatos a cinkelektróda függélyes szé­leit a 2. ábra értelmében a (6) szigetelő- 55 anyag közbeiktatása mellett egymást át­lapolóan elrendezni, úgyhogy a (5) kontak­tushely az árambehatásokkal szemben fo­kozott mérvben van védve; ilyen módon az elektródacinknek majdnem elméleti 60 90—96%-os kihasználását érhetjük el. Az új szárazelem egy egyszerű és olcsó formája a 3. ábrán metszetben van feltün­tetve. Pohár és diafragma gyanánt a (10) depolarisátortérrel és a (9) csavaros rés- 65 sel bíró, kivül mázas (8) likacsos agyag­cella szolgál; a dapolarisátort ismert mó­don csöimöszöljük ia (10) térbe a szénelek­tróda köré s ezután az előformázott cink­elektródát axiálisan betoljuk a (9) résbe, 70-végül pedig a cellát hígfolyós szalmiák­oldattal töltjük meg. Szabadalmi igények: 1. Leclanché typusu szárazelem, melyet az jellemez, hogy a cinkelektróda sú- 75 lyának legalább 50%-a a centrális szén­elektródától legfeljebb félakkora távol­ságban van elrendezve, mint a cink-

Next

/
Thumbnails
Contents