84279. lajstromszámú szabadalom • Kendertörő és tiloló gép

Megjelent 1934. évi juiiius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 84279. SZÁM. — XIVa/1. OSZTÁLY. Kendertörő és tilológép. Fejes Imre bognármester Kecel. A bejelentés napja 1922. évi november hó 3-ika. Ismeretesek a mezőgazdasági iparban szerkezetek és gépek a kender törésére vagy tilolásra. Ezeknek azonban részint igen fárasztó a kezelése, másrészt a telje-5 sítőképességiik csekély. A jelen találmány tárgya oly tilológépre vonatkozik, amelyet egyszerű kivitele foly­tán kis gazdaságok is beszerezhetnek és teljesítőképességük az eddigi gépekhez vi-10 szonyítva jóval nagyobb. A találmány tárgyát a csatolt rajzokon egy példaképem kiviteli alakban szemlél­teti üJk. Az 1. ábrán a gép oldalnézetben van felliin-15 tetve, a 2. ábrán elölnézetben. A 3. ábra az 1. ábra x—x vonala, a 4. ábra az 1. ábra y—y vonala szerinti metszetet szemlélteti. Az 20 5. ábrán az 1. ábra egy részlete van nagyobb léptékben feltüntetve. A gerendákból összeállított gépváz az (1; talpakon nyugszik. A (12) hossztartókra erősített csapágyakban a (15a) tengelyen 25 a (7) szíjtárcsa van felékelve. A szíjtárcsa forgatására a (15) forgatókarok szolgálnak. A (7) szíjtárcsa a (16) szíjjal forgatja a (6) tárcsát, amely viszont a (9) könyök­tengelyre van ékelve; az utóbbin az (5) 80 lendkerekek ülnek. A könyöktengelyt hordó (17) csapágyak szintén a (12) hossztartó­kon nyugszanak (2. ábra). A (6) tárcsa forgatásával a (9) könyök­tengely útján a (18) csatlórúd fölfelé és lefelé irányuló mozgásba hozatik, amely 35 viszont a (3) ti tolófejet a (8) laposrugó és a (19) összekötődarab útján emeli és sül­lyeszti. A (3) titofófej függélyes vezetésére két párhuzamos (10) rúd szolgál, amelyek a 40 (11) vezetékekben csúsznak. Az utóbbiak a (4) gerendákon vannak megerősítve. A (3) ti tolófej egy darab keményfából van kidolgozva és az 5. ábrán feltüntetett fogazott keresztmetszettel bír. A titolófej 45 egy alatta elrendezett (2) talprésszel mű­ködik össze, amelyein minden egyes (f) fog részére egy a középen szűk, alul és fent pedig szélesebb (n) nyílás van kiké­pezve a törékeny rostok átbocsátása végett. 50 Célszerűség szempontjából a (2) titolótalpat több I, II, III stb. hasábalaikú részből ál­lítjuk össze, amelyeket kétoldalt a (g) csa­varok és (p) pántok fognak össze. Szabadalmi igény: 55 Kendertörő- és titológép, azáltal jellemezve, hogy több hasábalakú (I, II, III stb.) részből összeállított éleket és nyílásokat alkotó tilolótalppal oly fésűs keresztmet­szetű tilolófej működik össze, amelyet 60 (8) rugó közbeiktatásával forgattyús és csatlórudas áttétel hajt. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents