84278. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kinematikus jelenetekhez alkalmazott zenei kompozicióknak egyidejű fölvételére és visszaadására

Megjelent 1934. évi junius hó 1-én. MAGYAR KTRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRŐSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84278. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Berendezés kinematografikus jelenetekhez alkalmazott zenei kompozicióknak egy­idejű fölvételére, ill. visszaadására. Jansseiis Louis iparos Bruxelles. A bejelentés napja 1913. évi március hó 20-ika. Belgiumi elsőbbsége 1912. évi május hó 28-ika. A jelen találmány tárgya oly berende­zés, amelynek célja egyrészt valamely­kinematografikus film első vetítése alkal­mával a hozzája alkalmazott zenei koin-5 pozíciónak egyidejű íölvétele, másrészt meg az, hogy az ilymódon fölvett kompo­zíció az ugyanazon jelenetet ábrázoló filmnek újból való vetítésével teljesen összhangzásba hozva, önműködően vissza­lő adassék. A találmány célja, hogy a történelmi-, drámai-, humoros-, vagy bármely más tárgyú filmhez alkalmas zenei kíséret kerüljön, mely a vetített jelenetnek min-15 den mozzanatával tökéletes összhangzás­ban áll. Ezen cél elérésére a vetítendő jelenetet jól ismerő művész a kinematograíikus film vetítése alatt zongorán vagy vonós 20 hangszeren eljátszik valamely kompo­zíciót vagy zenei rögtönzést. A hangszer ismert módon kombinálva van a zenei előadást oly módon följegyző készülékkel, hogy egy szalagon vonalakat vagy lyu-25 kasztásokat hoz létre s amellett ezen szalag szabályos mozgásban tartatik, még pedig akár a kinematográfnak a film­szalagot legömbölyítő motora által, akár pedig oly más motor által, amely ezen 30 kinematográfmotorral synchron végzi forgását, miáltal az ily módon beírt sza­lagot azután alkalmas hangszerrel kap­csolatban felhasználhatjuk az említett zenei kíséret visszaadására. 35 A könnyebb megértés céljából az aláb­bialtban feltételezzük, hogy a hangszer zongora, hogy továbbá a hangjegyszalag lyukasztásokkal lesz ellátva és a kinema­tográf motora által mozgattatik. Ismeretes, hogy a kinematográf-készii- 40 lék a mozgatószerkezot tengelyének egy­egy fordulata alatt a filmszalagnak min­dig pontosan ugyanazon hosszát gombo­lyítja, le és liogy amellett a szalagnak csúszása ki van zárva. 45 A jelen találmány egyik jellemzője abban áll, hogy a mozgatószerkezet ezen tengelyének forgását oly módon használ­juk fel a jelzett célra, miszerint ezen ten­gely minden egyes fordulatának befejez- 50 tével elektromos áramkört zár és ezáltal a készülékkel kapcsolatban álló elektro­mos lyukgatókészüléket működtet, amely a hangjegy-szalagon synchron lyukasztást létesít. 55 Ilymódon ezen hangjegyszalagon a synchronikus lyukasztások egy sorozata létesül és a hangjegyszalagnak két-két ily synchronikus lyukasztása közé írt zenei kompozíciórész pontosan összevág a film- 60 szalag azon kinematografikus képsoroza­tával, mellyel a film ezen forgás alatt előre ment. A találmánynak ezen sajátossága lehe­tővé teszi, hogy az ily módon beírt hang- 65 jegyszalagot valamely automatikusan reprodukáló zongorában alkalmazhassuk, oly célból, miszerint egy bizonyos filmhez tartozó zenedarabot a film vetítése köz- , ben automatikusan oly módon reprodu- 70 kálhassunk, hogy a reprodukálás tökéle­tesen össze legyen egyeztetve a vetítésnek egymásra következő mozzanataival. Ezen célból a filmszalagot kiindulási pontjával helyezzük a kinematografikus 75 készülékbe, a hangjegyszala«ot pedig ki­indulási pontjával a reprodukáló zongo­rába helyezzük oly módon, hogy ezen

Next

/
Thumbnails
Contents