84238. lajstromszámú szabadalom • Szorzógép

Megjelent 1934. évi junius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jHnK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84238, SZÁM. — VII/c. OSZTÁLY. Szorzógép. Bertics Sándor tanító Bácsbokod. A bejelentés napja 1922. évi november hó 24-ike. Jelen találmány tárgya egy szorzógép, amely egyszerű szerkezetű, kezelése semmi­féle szakképzettséget nem igényel és így műhelyek, intézetek, kereskedők stb. szá-5 mára célszerűen alkalmazható. A találmány lényege abban áll, hogy egy zárt szekrényben elhelyezett és kívülről kézikerék, vagy forgattyú által forgatható dobszerkezet, egy a szorzandók és a szorza-0 tok sorozatának feltüntetésével bíró táblá­zattal van ellátva, míg a szekrény hossz­kivágása a szorzók számjegyeinek feltün­tetésével bíró elzáró fedőlapocskákkal van felszerelve úgy, hogy a kézikerék forga-5 tása által az első nyitva hagyott nyílásba a szorzandó számot beállítva, a szorzószám fedőlapjának lenyitása után leolvashatjuk a szorzatot. A találmány tárgya a mellékelt rajzon 10 néhány példaképem kiviteli alakjában van feltüntetve és pedig az 1. ábrán egy hengerrel bíró szerkezet ol­dalnézetben, a 2. ábrán elölnézetben, a 15 3. ábra két hengerrel bíró szerkezetet tüntet fel, keresztmetszetben, a 4. ábra ugyanazt elölnézetben és az 5. ábra szintén egy kéthengeres szerkezet metszetét tünteti fel, felső hosszkivágás-10 sal, a 6. ábra ugyanazt elölnézetben, a 7. ábra az elzáró lapocskákat, míg a 8. ábra egy táblázat szerkezetét tünteti fel. 15 (a) a szekrény, amelynek (b) tengelyére van a (c) dob felerősítve, mely dobra a (d) táblázatot erősítjük. A (b) tengely áttétel segélyével, az (i) kézikerék vagy forgattyú által hozható forgásba. Az (a) szekrény (e) hosszkivágással bír, amely egymás mellé 40 helyezett (f) lapocskákkal van ellátva, amely lapocskák (g) tengely körül (h) nyúlványok segélyével lefordíthatok. A 3. ábrán feltüntetett kivitelnél a (c) dob kisebb átmérőjű és alatta egy (cl) do- í5 bot is alkalmazunk, amelyek egymással a (b) tengelyre erősített áttételek segélyével vannak összekapcsolva úgy, hogy azok egyszerre forgathatók, míg elől az (o) hosszkivágás előtt egy (c2) dobot alkalma- 50 Kunk, amely a dobokra szerelt (d) táblá­zattal bíró szalagot a hosszkivágás mögé vezeti. A dobok forgása által a szalag ezen hosszkivágás előtt for­gatható. Az 5. ábrán feltüntetett kivitelnél 55 az (e) hosszkivágás a felső (c) dob előtt van kiképezve úgy, hogy az (a) szekrény (o) ferde felülettel bír, amelyen a számok ké­nyelmesen leolvashatók és amely egyúttal író felületként is alkalmazható. A készülék 60 működése a következő: Az (i) kézikerék segélyével a dobot vagy hengert addig for­gatjuk, amíg a (d) táblázaton levő szor­zandó szám az (e) hosszkivágás első nyitva­hagyott részéhez kerül. Ezután a szorzó 65 számot tartalmazó (f) táblácskát a (h) nyúlvány segélyével kinyitjuk, amikor is alatta megtaláljuk a szorzatot. Természetesen a találmány az ismerte­tett kiviteltől eltérően is készíthető, pl. 70 íróasztalon, rajzasztalon stb. kiképezve. Szabadalmi igértyek: 1. Szorzógép, jellemezve egy hosszkivágás­sal bíró szekrényben, kézikerék segélyé­vel forgathatóan elhelyezett olyan dob 75 által, amely a szorzandó és a szorzat fel­tüntetésével bíró táblázattal van el-

Next

/
Thumbnails
Contents