84232. lajstromszámú szabadalom • Fékrudazat

Megjelent 1934. évi junius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 842.'i 13. SZÁM: — V/l), OSZTÁLY. Fékrudazat. Handel-Maatscliappíj H. Albert de Bary & Co. cég Amsterdam, mint Scheuer Alfréd és Scheuer Hugó mér­nökök wieni lakosok jogutódjai. A bejelentés napja 1921. évi március hó 24-ike. Hollandiai elsőbbsége 1920. évi április hó 16-ika. A jelen találmány tárgya fékrudazat, melynél azt a hatást, hogy a féktuskókat gyorsan szorítjuk a kerekekhez és csak ennek megtörténte után engedjük érvé-5 nyesiilni a fékhatás számára szükséges emelőáttételt, egyetlen egy fékemelővel érjük el. A találmány szerinti berendezés azon­kívül, feltétlenül biztosítja a rudazatnak 10 a fék lazításakor a kiindulási helyzetbe való visszatérését. A mellékelt rajzok a találmány tárgyá­nak különböző példaképem í'oganatosítási alakját szemléltetik. > 15 Az 1—3. ábrák az egyik foganatosítás! alakot a fék lazított állapotában tüntetik fel. Fékezéskor a fékdugattyú ereje a ha­sítékos (1) fékrúd (3. ábra) és a (2) csap útján (3) fékemelőre vitetik át, melyet a 20 rajfcban nem szemléltetett eszközök víz­szintes helyzetben tartanak és oldalirányú eltolás ellenében biztosítanak. A (3) fék­emelőhöz a féktuskóhoz vezető (5) féknyo­mórúd (4) csap segélyével csuklósan esat-25 lakozik. A (3) fékemelőhöz az U-alakban meghajlított (7) kengyel (6) csap segélyé­vel van hozzáerősítve, melynek hajlásúban az ékalakú (8) íitközőtuskó (1. ábra) helyt­állóan van elrendezve. A (7) kengyel a (9) }0 spirálrugó állandó húzóhatása alatt áll, iniátal a (8) íitközőtuskó a fék lazított helyzetében a (10) tengelynek oly ékfelü­letéhez szorul, melynek ferdesége megfe­lel a (8) íitközőtuskó lerészelésének. En-J5 nek következtében a (10) tengely a fék lazított állapotában, állandóan bizonyos, a 3. ábrának megfelelő helyzetben tartatik. A (10) tengelynek négyszögletes részén (12) bütykös korong, vagy excenter van elrendezve, mely a tengellyel összekötött 40 (11) tolórúd segélyével a (10) tengely négy­szögletes részének hosszirányában eltol­ható. A (10) tengely a (13) csapágyaikban nem helytállóan van ágyazva, hanem hossztengelyéhez képest harántirányban, 45 csekély vízszintes mozgást végezhet, úgy, hogy a tengelyen elrendezett, eltolható (12) excenternek (2. ábra), a köralakú résszel szembenfekvő, hengeres része, vagy a (14) felfekvési felülettől kissé eláll, vagy pe- 50 dig azon nyugszik (3. ábra). A kézifék az ugyancsak hasítékkal ellátott (15) tolórúd és a (16) csap útján szintén a fékemelőre hat. A (17) spirálrugónak az a feladata, hogy a féket, lazításkor, normális hely- 55 zetbe visszahúzza. Az ismertetett berendezés működési • módja a következő: Ha a fékhenger az (1) rudat jobbfelé mozgatja (3. ábra), akkor a (3) fékemelő, a 60 (17) rugó megfeszítése és a fékrudazatban fellépő súrlódásig ellentállások legyőzése közben, a (6) csap körül elforog, mely egyelőre nem változtathatja helyzetét, miután a (9) rugó, melynek természetesen 65 bizonyos, megfelelő iniciális feszültséggel kell bírnia, a csap elmozgását megakadá­lyozza. A féktuskók tehát gyorsan szorul­nak hozzá a kerékabroncsokhoz, mimellett a sebesség a (3) emelő azon áttételi viszo- 70 nyának felel meg, melyet a (6) orsó hely­zete megállapít. Ha már valamennyi fclc­tuskó hozzászorult a kerekekhez, akkor az (5) nyomórúd nem mozog el tovább, míg a (3) fékemelő a (9) rugó megfeszítése köz- 75 ben tovább mozog, miután a fékhenger

Next

/
Thumbnails
Contents