84221. lajstromszámú szabadalom • Bevezetődrót elektromos izzólámpák és hasonlók számára

Megjelent 1934. évi junius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84221. SZÁM. — Vll/h. OSZTÁLY. Bevezetődrót elektromos izzólámpák és hasonlók számára. Lahr Henrik gyáros Mainz-Kastel és Hinko Ferenc mérnök Wien. A bejelentés napja 1922. évi február hó 1-je. Németországi elsőbbsége 1921. évi február hó 2-ika. Izzólámpák és hasonló légmentesen zárt edények bevezetődrótjait már eddig is ké­szítették ú .n. köpenydrótok gyanánt, azaz, pl. vasnickel magból, vörösréz, platina 5 vagy más fémből' készült burkolattal. Emel­lett a magot és a burkolatot forrasztással kapcsolták össze és arra törekedtek, hogy az együttes kitérjedési együtthatót lehető­ség szerint hozzáillesszék az üvegéhez. Ez .0 nem sikerült teljesen, különösen azért, mi­vel a különböző üvegfajok, különböző együtthatókkal is bírnak. Ezenkívül az ilyen drótok ellenállása aránylag nagy, miért is megfelelő vastagságbán kell ké-5 szülniök. Jelen találmány tárgya oly bevezető drót, mely az ilyen ismert 'köpenydrótoktól ab­ban különbözik, hogy a mag és burkolat nincsenek egymással forrasztás, vagy ha-0 sonló úton összekötve. Ezzel elérjük azt, hogy a burkolat magtól függetlenül terjed­het ki és olvadhat az üvegbe. Ezenkívül kitűnt, hogy mivel a burkolat rendesen jobb vezetőből készül az ilyfajta drótok 5 ellenállása kisebb, mint a burkolatnak a magra való felforrasztása esetén, mivel az áram legnagyobb része a burkolaton megy át és a mag kevésbbé van terhelve. Magul különösen nickel, nickelvas, vagy 0 külön preparált acéldrótot használhatunk fel, míg burkolatul egy rézből, aranyból, ezüstből, vagy ezeknek ötvözeteiből készült üreges drót szolgálhat. Hogy emellett a mag és a burkolat egyesüléséi elkerüljük, a mag felületét a burkolat felhúzása előtt 35 célszerűen oxidréteggel vonjuk be. Az oxidréteg azután meggátolja a két fém összeolvadását, úgy hogy mindkettő egy­mástól függetlenül terjedhet ki. Természetes, hogy a mag és burkolat 40 szétválasztása céljából a burkolat belső ré­sze is ellátható oxidbevonattal. A csekély elektromos ellenállás folytán az ilyfajta drótokat lényegesen vékonyabbra készíthet­jük, miáltal a légmentes lezárás méginkább 45 biztosítva van. A drótnak a lámpa lábrészébe való be­olvasztásakor a külső burkolat szilárdan ráolvad az üvegre, míg a mag nem terjed, ki annyira, úgy hogy a mag és burkolat 50 között szabad térköz marad. Ezáltal a mag lehűléskor nem hozhatja újra vissza a bur­kolatot, úgy hogy a burkolatnak az üvegre való alapos ráolvadása nem szenved, ami­vel a légmentes lezárást elértük. 55 Szabadalmi igények: 1. Bevezetődrót elektromos izzólámpák és hasonló légmentesen zárt edények szá­mára köpenydrót gyanánt kiképezve, azzal jellemezve, hogy a drót köpenye 60 és magja különválva marad. 2. Az 1. igénypont szerinti drót kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a mag és burkolat közti szétválasztást egymás anyagú, pl. fémoxidréteg létesíti. 65 Pallas nyomda. BuáaDest.

Next

/
Thumbnails
Contents