84201. lajstromszámú szabadalom • Ujítások kaszáló gépeken

Megjelent 1934. évi .junius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRŐSÁ6 SZABADALMI LEIRAS 84201. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Újítások kaszáló gépeken. Canadian Farm Implement Company Limited gyárosok Vancouver B. C. (Canada). A bejelentés napja 1921. évi szeptember hó 13-ika. Kanadai elsőbbsége 1919. évi augusztus hó 30-ika. A találmány tárgya újítások kaszáló­gépeken. A jelenleg használt kaszálógépek egy késsel vannak felszerelve, mely egy helyt-6 á]]ó tompa él felé mozog: ennek a szerke­zetnek megvannak a hátrányai és a jelen találmány célja, hogy ezen régibb szerke­zetű gépek hátrányait kiküszöbölje és olyan megoldást létesítsen, hogy ezáltal a 10 gépek teljesítő képessége emelkedjék, ke­vesebb munkamennyiséggel nagyobb ered­mény éressék el, mint a régi gépeknél. A találmány tárgyát két egymással el­lenkező irányban, de egyforma sebességgel 15 mozgó késrendszer képezi, ezáltal a gép működése gyorsabb lesz, mint a régi rend­szerű gépeké; továbbá az egyes részek megfigyelés és javítás szempontjából köny­nyen hozzáférhetők és alkalmasabbak a 20 cél végrehajtására, melyet szolgálnak. A fenti célok végrehajtását létrehozó szerkezet megfelel az alábbi leírásnak és a csatolt rajzoknak. A rajzokon az 25 1. ábra teljes nézete a találmány tárgyát képező kaszálógépnek. A 2. ábra nagyobbított léptékű nézete a késrendszereket mozgató szerkezetnek. A 3. ábra metszet az 1. ábrán a 3—3 vonal 30 irányában. A 4. ábra metszet az 1. ábrán a 4—4 vonal irányában. Az 5. ábra metszet a 4. ábrán az 5—5 vonal irányában. 35 Egyforma jelölések a különböző ábrákon feltüntetett ugyanazon alkatrészre vonata koznak. A találmány tárgyát képező (A) kaszáló-40 50 55 gépnek (10) keretén a gép tengelye van el­helyezve, melyre a (11) kocsikerekek van nak szereive. Közel az egyik kocsikerékhez van a (12) belső fogaskerék szilárdan szerelve, melybe a (10) keret (15) csapágyaiban forgó (14) tengely egyik végére erősített 45 (13) fogaskerékhez kapaszkodik. A (14) tengelyen lazán forgatható a (16) kúp­kerék, a (17) kapcsoló beiktatásával (a rajzon fel nem tüntetett módon) forgásba hozható. A (16) fogaskerék a (19) tengelyre erősí­tett (18) fogaskerékbe kapaszkodik. A (14) tengelyhez képest derékszög alatt elrende­zett (19) tengely a (10) keret (20) ágyaiban forgathatóan van ágyazva. A (19) tengelynek a fogaskerékpártól tá­volabb eső másik végén van felszerelve a (21) tárcsa a (22) körhagyóval és a (23) csappal. A (19) tengely körforgást nyerhet, de 60 hosszirányban el nem mozdulhat, forgása folytán a (22) körhagyó és a (23) csap léte­sítik a vágókerék ide-oda mozgását, mint az az alábbiakból látható lesz. A (10) keret homlokán (24) rudakból egy 65 rúdkeret van kiképezve, melyek a (26) nyúlványokkal bíró (25) üreges fejhez fut­nak, mely nyúlványokkal forog (27) saru forgathatóan van összekötve. A (27) saruból nyúlik ki a (28) késtartó­rúd, melyen több egyforma távolságban elhelyezett l'ésűszerű (29) fog van kiké­pezve, acélból, hogy a levágandó gabonát vagy füvet a kölcsönösen egymásfelé ha­ladó kések részére megtámasszák. A késtartórúd és a (29) fogak a (30) és 70 75

Next

/
Thumbnails
Contents