84194. lajstromszámú szabadalom • Taliga

_ Megjelent 1934. évi . ju ni us hó 1-én . . MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84194. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Taliga. Weiss Henrik mérnök és gépszerkesztő Wien. A. bejelentés napja 1922. évi március hó 6-ika Jelen találmány tárgya fából készült fataliga, mely tömeges szállítás céjára könnyen és gyorsan szétszedhető és ismét összeilleszthető, melynél továbbá a terhet 5 felvevő szekrény a taligakerék két hord­csapjához képest olykép van elrendezve, hogy a tehernek legnagyobb része a ke­réktengely fölé, ill. ahhoz lehetőleg közel esik, miáltal a teher sokkal könnyebben 10 emelhető meg; a taligakerék maga köny­nyen és gyorsan állítható elő és a kerék­abroncs a kerék anyagát nemcsak kerüle­tén védi, hanem hatályosan meg is aka­dályozza a keréktárcsa megvetemedését, 15 elhajlását vagy törését. A rajzon az 1. ábra. ezen taligának oldalnézetét, a 2. ábra felülnézetét, míg a 3. ábra a kerékabroncsnak távlati ké-20 pót mutatja. A taligának ismert részei: az (1) szek­rény, a (2) toló- ós hordórudak és a (3) kerék. Az (1) szekrénynek (4) hátfala a kerék-25 tengely irányában hajlik és felülnézetben miagát a kereket részben elfedi, úgy, hogy a szekrénybe helyezett teher súlya rész­ben közvetlenül a kerék fölé esik. Az (1) szekrénynek ierde (4') feneke szintén fer-30 dón hajlik a kerék irányában, azon célból, hogy a lehető legnagyobb súly a kerékhez lehetőleg közel essék és így a (2) rudak szabad végei könnyen legyenek megemel­het ők. 86 Azon célból, hogy tömeges szállítás ese­tén ezen taligák könnyen legyenek szét­szedhetők és ismét összeállíthatók, az (1) szekrényt a (4) rudakkal átmenő (5) orsók kapcsolják oldhatóan Össze, melyeknek egyik végén kiszélesedő fej van, másik 40 végén pedig csapszeget, sasszeget, csavar­kötést vagy egyéb oldható kötést alkalma­zunk, melynek oldása után az (5) orsók kihúzhatók, ami után a (2) karok leszerel­hetők. 45 A (2) karok mellső végeiben van a futó­keréknek tengelye ágyazva, mely futó­kereket két vagy több részből álló tárcsa alkotja, melynek sajátos (6) futóabroncsa van. Ennek ugyanis szélein (7) lápnyúl- 50 ványai vannak, melyek az abroncsnak a kerékre való ráhúzása után a keréktárcsa oldallapjaira szorosan ráhajlíttatnak és csavarokkal vagy szegecsekkel a kerék­tárcsához rögzíttetnek. 55 Ezáltal a kerékabroncs ön kénytelen ol­dások ellein teljesen biztosítva van, mivel a biztosítószervek nem a kerék kerületén, hanem oldallapjain vannak elrendezve, ahol kopásnak kitéve nincsenek, továbbá 60 ezen abroncsba a keréktárcsa keretsze­rűen van befoglalva, mely annak egyes részeit összetartja és a keréktárcsának törését, elhajlását és vetemedését meg­akadályozza. 65 Szabadalmi igények: 1. Taliga, azáltal jellemezve, hogy annak szekrénye átmenő orsók vagy csapok segélyével oldhatóan van a toló- és tartórudakkal összekötve, hogy to- 70 vábbá a taligaszekrénynek (4) hátfala, valamint (4') feneke ferdén hajlik a keréktengely irányában, maga a (4) hátfal pedig részben a kerék fölé ér,

Next

/
Thumbnails
Contents