84182. lajstromszámú szabadalom • Tengelykapcsolás

_ Megjelent 1934. évi .junius hó 1-én. . sí AGYAR KIRÁLYI JMggL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84182. SZÁM. — "Ve/l. OSZTÁLY. Tengelykapcsoló. ,Tap" tovarna autopluhu a hospodarskych stroju, akciova spolecnost cég1 Vranany. A bejelentés napja 1921. évi december hó 13-ika. Ennek a találmánynak a tárgya lamel­lás tengelykapcsoló, amelynek el nem tolható része egy szabadon forogható lánc- vagy fogaskereket fog meg, míg az 5 eltolható rész e kerékkel úgy van össze­kötve, hogy forgás közben a kereket ma­gával viszi, de ettől a résztől függetlenül a kerék tengelyirányban eltolódhatik. Ezáltal a helytálló kapcsolórész tengelyé-10 ről a forgás egy második tengely alkal­mazása nélkül a lánc- vagy fogaskerékre adódik át, mimellett a lánckerék tengely­irányban nem tolódik el. A találmány tárgya a rajzon egy pél-15 daképen vett kiviteli alakban lánckerék­kel összekötött kapcsolóként van feltün­tetve és pedig az 1. ábrán hosszmetszetben, a 2. ábrán keresztmetszetben. 20 A lamellás kapcsoló alkotó részei a (2) tok, ami a (3) hajtótengelyre van ékelve és a (2) tokkal az (5) csavarok ré­vén összekötött (4) fedél. A (2) tokba nyúlik a (3) tengely meghosszabbításán 25 lazán ülő és eltolható (6) rész. Az eltol­ható (6) rész és a (4) fedél között ismert módon a (7) lamellák vannak elren­dezve, amelyeket bevágásaik révén válta.­kozva az összekötő (5) csavarok és az el-80 tolható kapesolórész hosszmenti (8) tol­datai fognak meg. A (2) tok és az eltol­ható (6) rész között a (9) rugó talál elhe­lyezést, ami a (6) részt a (4) fedélhez nyomja és a (7) lamellákat összeszo-85 rítja. Az eltolható (6) kapcsolórész a henger­felületen a hosszmenti (10) toldatokkal van ellátva, amelyek az eltolható (6) ré­szen elhelyezett (11) lánckerék hossz­menti rovatékaiba nyúlnak. A (11) lánc- 40 kerék kívülről a (4) fedél (4') szélére tá­maszkodik és ezen az oldalán belülről a (12) rovaték van kiképezve, aminek meneteibe csavarolt (13) gyűrű karima­jával kívülről úgy fekszik fel a (4) fedél 45 (4') szélére, hogy a (11) lánckerék a (2) tok (4) fedeléhez képest szabadon forog­hat, de tengelyirányban nem tolódhat el. A (13) gyűrűben kívül a (11) lánckeréké­bez hasonló rovatékok vannak kiképezve 50 és e rovatékok révén van az eltolható kapcsolórész hosszmenti (10) nyúlvá­nyain elhelyezve. Ily módon a (13) gyűrű a (11) lánckerékhez képest elfordulás el­len biztosítva van. E kettő együtt szilár- 55 dan összefüggő egészet alkot és kellő szélességben az eltolható tengelykapcsoló­részen van elrendezve. A lánckerék köz­vetíti a forgást a megfelelő tengelyre, pl. az áttételi tengelyre vagy hasonlóra. 60 Ha a (6) részt ismert módon a (2) tok­hoz képest a berajzolt nyíl irányában eltoljuk, akkor a (7) lamellák szabaddá válnak és a tengely forgása nem adódik át a i(6) részre ós a (11) lánckerékre. A 65 (6) részt eleresztve a (9) rugó a (7) la­mellákat egymáshoz szorítja, amire a (2) tok a (6) részt a (11) fogaskerékkel együtt forgás közben magával viszi. Ha a (13) gyűrű karimája és a (4) fe- 70 dél (4') széle között kopás folytán na­gyobb játéktér áll elő. akkor a (4) fedelet a (13) gyűrűvel és a (11) fogaskerékkel egyik kapcsolórésszel együtt levesszük, a gyűrűt kellőképen meghúzzuk, mimellett 75 természetesen úgy kell állítanunk, hogy rovatékai a (11) kerék rovatékaival szem­bekerüljenek, ezután a fedelet a gyűrű-

Next

/
Thumbnails
Contents