84180. lajstromszámú szabadalom • Fonalas fonalplanimeter

_ Megjelent 1934. évi .junius hó 1 -én . . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI IURÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84180. SZÁM. — VII/f. OSZTÁLY. Fonalas polarplanimeter. Wolf Nándor gépszerkesztő Budapest. A bejelentés napja 1922. évi február hó 8-ika. A találmány tárgya fonalas polarplani­meter, amelynél egy dobról lecsavarodó fonál alkotja a vezérsugarat, melynek végén van a mérendő felület körül vezetendő 5 vezércsúcs, amidőn is a vezérsugár szög­változásai a mérőkerék alzatának a mérő­kerék tengelyéhez viszonyított eltolódását idézik elő, míg a vezérsugár hosszválto­zása a fonalnak a dobról való le-, ill. 10 arra való felcsavarodása révén a dobot forgatja és a mérőkerék a dob szögelfordu­lásának arányában a merőkerék alzatá­nak forgási középpontjához képest sugár­irányban eltolódik. 15 A találmány a fenti rendszerű fonalas polarplanimeternek rendkívül tömör és egyszerű megvalósítását teszi lehetővé és abban áll, hogy a fonáldob homlokfelülc­tén spirálisalakú vezeték van alkalmazva, 20 amellyel a mérőkereket hordó szán kap­csolódik. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának néhány példaképem megoldása van feltűntetve. 25 1. ábra a polarplanimeter hosszmetszete. 2. ábra pedig annak alaprajza. 3. ábra tokba zárt planimeter függőleges metszete. 4. ábra pedig ennek alaprajza. 80 5. ábra a zérusra állító szerkezettel el­látott számlálómű hátulnézete. 6. ábra végül a fonaldobfék alaprajza. Az (1) vezércsúccsal összekötött fonal a (3) fonaldobra van felcsavarva, amely a 35 (4) tengely révén forgathatóan van ágyaz­va, mely utóbbi viszont az (5) alaplemez és a (6) mérőkerék alzata gyanánt szol­gáló (7) lemez között van csúcsokban ágyazva. A (4) tengelyre a két (8) és (9) 40 lemezből képezett keret van megerősítve, amelyen belül fekszik a (3) fonaldob, va­lamint a fonal vezetésére szolgáló (10) hengerpár. A felső (9) lemezen a (11) szán van sugárirányban eltolhatóan ágyaz­va, amely a (12) csapok körül felcsappant- 45 ható (13) keretben a (6) mérőkerék ten­gelyét és a (14) számlálómüvet hordja. A (15) rugó, mely egyik végével a (4) tengelyre, máísik végével pedig a (3) dob­hoz van megerősítve, a (2) fonal lecsava- 50' rodásakor megfeszül és a fonal önmű­ködő felcsavarására szolgál. A találmány szerint a (3) fonaldob felső homlokíelületén a spirál-alakú (16) veze­téket hordja, mely horony gyanánt van 55 kiképezve, amellyel a (11) szán (18)pecke kapcsolódik. A vezércsúcsnak a (17) nyil irányában való mozgatásakor a (2) foaal a (10—10) hengerpár révén a (8, 9) keretet meneszti 60 úgy, hogy ez a (4) tengellyel együtt ezen, utóbbinak csúcsaiban leng. Ezen lengé­sekben a (11) szán a (13) kerettel és a mérőkerékkel részt vesz, úgy hogy az utóbbi a helytálló (7) alzaton gördül. Ha 65 a vezércsúcs a (4) polustengelytől eltávo­lodik, a fonál a (3) dobról lecsavarodik és ezt forgatja, miáltal a (11) szán a (16) spirálhorony és a (18) pecek együttműkö­dése folytán a (4) polustengelyhez képest 70 radiálisan eltolódik. A spirálalakú (16) vezetőhorony úgy szerkeszthető, hogy a szán sugárirányú el­tolódása a (3) dob szögelfordulásával négy­zetes arányban áll és egyszersmind a fo- 75 nalvastagságnak a fonaldob szögelfordu­lására való befolyása is kiküszöböltetik azon esetben, ha a (2) fonal több, radiáli­san egymás fölött fekvő rétegben van a (3) dobra csavarva. 80

Next

/
Thumbnails
Contents