84177. lajstromszámú szabadalom • Javítás légnyomású fékeken

Megjelent 1934. évi junin s hó 1-én . MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 84177. SZÁM. — YT /b. OSZTÁLY. Javítás légnyomású fékeken. The Westinghouse Brake & Saxby Sigrnal Co. Ltd. gyáros cég* London. A bejelentés napja 1922. évi január hó 21-ike. Angolországi elsőbbsége 1921. évi január hó 22-ike. A találmány olyan közegnyomású fékező készülékre vonatkozik, ahol a fékek szabá­lyozása nemcsak egy automatikus fék­vagy vonatcsőben uralkodó nyomás változ-5 tatása által történik, hanem elektromág­neses működésű meghúzó és oldó szelepek által is, melyek lehetővé teszik a nyomó­közegnek a készülék fékhengerébe való be-, illetőleg onnan való kibocsátását. 0 Ilyen jellegzetességű fékelrendezéseknél ak oldószelep előnyösen úgy rendeztetik el, hogy a közegnek a fékhengerből egy auto­matikus hármas szelep kibocsátó nyílásán át való kibocsátását szabályozza, amely 5 hármas szelep a fékek elektromos szabá­lyozású meghúzásakor oldó helyzetében van. Az elektro-mágneses működésű oldó­szelep amikor gerjesztetik, a hármas sze­lepnek a szabadba kibocsátó nyílását zárja 0 s így a fékelrendezés minden állapotában gerjesztve kell hogy legyen, kivéve az oldó vagyis szabadon futó helyzetben, mimel­lett a gerjesztő áramot a rendszerint a vo­nat hosszában végignyúló vonatvezetékek 15 egyike szolgáltatja. így tehát az elektro­mágneses oldó szelep gerjesztésére nem­csak a fékek elektromos szabályozású meg­húzásakor van szükség, hanem akkor is. mikor a fékek rászorítva tartandók, vagy 10 ha a fékezés fokozatosan történik, az elektro-mágneses működésű meghúzó sze­lep gerjesztése nélkül. Jelen találmány célja javított és egysze­rűsített elrendezéseket szolgáltatni, me-15 lyek által az oldó szelep szabályozása a fent leírt módon kivihető. Jelen találmány szerint az elektro-mág­neses működésű oldó szelep két gerjesztő­tekerccsel van ellátva, melyek mindegyike képes a szelep működtetésére gerjesztett 40 állapotban oly módon, hogy a nyomókö­zeg kiszabadulása a hármas szelep kibo­csátó nyílásán át megakadályoztassák. Ezen tekercselések egyike a meghúzó sze­leppel egyidejűleg gerjesztetik, hogy a fé- 45 kek elektromos meghúzásakor a nyomókö­zeg kiszabadulását a fékhengerből meg­akadályozza. Az oldó szelep másik ger­jesztő tekercselése a fékelrendezés vonat­vezetékétől akkor kap áramot, mikor ma- 50 gán a vonatvezetéken áram folyik keresz­tül, mimellett a két tekercselés úgy kap­csoltatik egymással, miszerint az áram mindkettőben egyazon irányú, úgy hogy ha az egymással sorba kapcsolt két teker- 55 esetésen át egy áramkör helytelenül zára­tik, akkor az oldó szelep nem fog működni. Fenti jellegzetességű fékelrendezések­nél nyilvánvalóan fontos, hogy a fékek elektromos szabályozásában esetleg beálló 60 hiba vagy elromlás ellen biztosítva le­gyünk és így olyan elrendezés alkalma­zása ajánlatos, melynél az önműködő fékcsőtől nyomóközeget önműködően ki­bocsátó szerkezet van elrendezve és mely- 65 nél azon esetben, ha az elektromosan sza­bályozott készülékek egyikéhez vagy né­hányához az áramszolgáltatás ezen ké­szülékek szabályozó kapcsolójának bár­mely helyzetében megszakad, nyomó- 70 közeg tápláltai+ik a fékhengerbe azon cél­ból, hogy a fékek önműködően meghúzas­sanak abban az esetben, ha az elektromos szabályozó áramkörök megszakadnak, vagy ha az áram táplálása ezen áram- 75 kiörökben megszakadna. Ezen elrendezés al­kalmazása, mely által egy vagy több elek­tro-mágneses működésű szelep gerjesztő

Next

/
Thumbnails
Contents