84138. lajstromszámú szabadalom • Dugattyús gép

Megjelent 1934. évi junius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI XZARADALMT RTRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84138. SZÁM. — Vd/1. OSZTÁLY. Dugattyus gép. Schmid Ernő mérnök Annecy. Potszabadalom a 67820. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1920. évi január hó 14-ike. Franciaországi elsőbbsége 1919. évi január hó 14-ike. A törzsszabadalomban védett dugaty­tyús gépnél egy a hengerfedelen keresz­tül kifelé nyúló tolórudat legalább is egy olyan expansiókamra tömít, melybe a hen­gerből a tolórúd mentén kitóduló gázok expandálnak és mely kiürítése céljából időnként a henger töltőterével jön össze­köttetésbe. A jelen találmány szerint olyan eszközökről gondoskodtunk, melyek­kel ebben az expansiókamrában állandó nyomáscsökkenést lehet elérni és így a kompressió, az explosió és a kipuífogás közben benne a túlnyomást el lehet ke­rülni. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási példája van bemu­tatva metszetben,, egy nőgyhengerű du­gattyús gépen. Tegyük fel, hogy az (I) hengerben explo­sió megy végbe, a (II) hengerben kom­pressió, a (III) hengerben kipuffogás és a (IV) hengerben szívás. Ha tehát az (I) és a (IV) henger (23) expansiókamráját egy állandóan nyitott (41) vezetőcső útján egymással összekötjük, akkor az (I) hen­gerben végbemenő explosió alatt a tolórúd mentén a henger (23) expansiókamrájába betóduló gáz a (IV) hengerben most vég­bemenő szívás hatása alatt a (41) csövön át a (IV) henger expansiókamrájába ára­molhatik be úgy, hogy az előbbi expansió­kamrában nyomáscsökkenés áll be. A (IV) henger expansiókamrájába beszívott ez a gáz azután ennek a hengernek munkate­rébe jut be. Ellenkező eset áll be, ha a (IV) hengerben történik explosió és az (I) hengerben szívás. Ugyanezen célra a (II) és a (III) hen­ger (23) expansiókamrája is össze van egymással kötve az állandóan nyitott (42) 40 vezetőcső útján. Célszerű emellett arról gondoskodni, hogy két-két henger ezen összekötő csövé­nek, tehát a (41) és (42) csőnek belső tér­fogata mindegyik hengerpárnál ugyanaz 45 legyen. Alkalmazható ez a foganatosítási példa (6, 8, 12, 16) hengerű, vagy tetszőleges számú hengerpárral bíró dugattyús gé­peknél is. 50 Elérhető a jelen találmány célja azáltal is, hogy pl. valamennyi henger (23) ex­pansiókamráját egymással kötjük össze, tehát a (42) cső elhagyásával még (43) és (44) csöveket rendezünk el a (41) csőből 55 kiágazólag, amint ez a rajzon pontozott vonalakkal fel van tüntetve. Ezáltal is el­érjük az egyes hengerek (23) expansió­kamrájának tehermentesítését (benne a nyomás csökkenését) az egyes hengerek- 60 ben egymásután bekövetkező szívások folytán. Szabadalmi igény: Dugattyús gépek, főleg a 67820. sz. sza­badalomban védett belső égésű erőgé- (55 pek tolórúdjait tömítő szerkezet, azál­tal jellemezve, hogy azon hengerek (23) expansiókamrája, mely hengerekben egyidejűleg az explosió és a szívás megy végbe, vagy valamennyi henger 70 expansiókamrája egymással össze van kötve. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyoiüda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents