84109. lajstromszámú szabadalom • Eljárás természetes barytszulfát és más ásványok tisztítására

Megjelent 1934. évi június hó 38-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BI8ÓSÁ6 SZABADALMI LEIRAS 84109. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás természetes barytszulfát és más ásványok tisztítására. Teillard Armand Louis Adrién mérnök Páris. A bejelentés napja 1922. évi julius hó 10-ike. Franciaországi elsőbbsége 1921. évi julius hó 18-ika. A találmány tárgyát eljárás képezi ter- Az eljárásnak ily üzemviszonyoknál 40 mészetes barytszuliátnak tisztítására, való foganatosításánál kitűnt, hogy oly mely szerint az, ásványt, mely a tiszta adagból, mely 95% baryíszulfatot, 4% vagy vasoxyddal többé-kevésbbé tisztát- kovaíöldet és 0.25% vasoxydot tartalmaz, 5 lanná tett sulypátot és kovaíöldet tartal- a kemencéből való kivétel után az anyag­maz, különböző alakban és csekély meny- nalc kb. több mint a fele, vagyis 125 kg 45. nyiségben, kemencében hevítjük. esik át a rostélyon. E célból a kezelendő ásványt előbb fel- Az analízis a tisztított barytszulfát szá­aprítjuk és a 0—25 mm átmérőjű részecs- mára a következő eredményt adja: 10 két nagysága szerint osztályozzuk, ezután + pedig egy kemencébe visszük be. A ke- barytszulia.. menőében előbb a legtisztább kristályok kovalold U.5/6. 50 pattannak szét, míg a kovaíöldrészecskék vasoxyd . . 0.1 o, egészben maradnak. mig a % 15 Az ásványt néhány percnyi kezelés után barytszulia. " a kemencéből kivesszük és egy rostélyra kovalold Loo szórjuk, melynek áteresztő nyílásai az vasoxyd ásvány felaprításának mérve szerint vál- A tisztított barytsznlfátnak legnagyobb tozó nagyságúak, de mindig akkorák, része finom porrá alakul, inely egy 200. 20 hogy azokon a kemencében való hevítés számú szitán könnyen áthull. Ezt a port előtt az- ásványnak egyetlen darabkája ugyanily eljárással még finomabb porrá nem eshetne át, míg a kemencében való alakíthatjuk, mely célból a kezelendő port 60 kezelés útján azok a porrészecskék, me- mechanikai eszközök segélyével egy fűtött lyek a kristályoknak a kemencében való kemencére szórjuk, amikor is a szemcsék 25 szétpattogzása folytán képződnek és a még tovább szétpattannak. legtisztább, legfehérebb barytsaulfátból A találmány szerinti eljárás igen cél­állnak, a rostélynyílásokra áthullnak. A szerű és gazdaságos, amennyiben semtmi- 65 rostélyon visszatartott maradék silány féle különös kiszolgálással nem jár és minőségű. hasznosítja azt a szárítást, mely majdnem 80 Az ásvány hevítésére használt kemence minden ásványporításnak bevezető műve­a gázgyárakban a szén desztillálására al- lete. Az eljárás gazdaságossága főleg ab­kalmazott retortákhoz hasonló, hőálló ban rejlik, hogy az a hőfok, melynél a 70 anyagból készült retortából állhat, mely- kristályok szétpattannak, nem sokkal tér nek hasznos fűtőfelülete pl. 3 m hosszú el a szárításhoz szükséges hőfoktól és így 85 és 60 cm széles és melyben kb. 300° C hő- könnyen elérhető. mérsékletet tartunk fenn. A kemencébe A végbemenő tünemények valószínűleg minden egyes alkalommal pl. 250 kg súlyú abban lelik magyarázatukat, hogy a kova- 75 adagokat viszünk be és ezeket 15 percig földrészecskék azért nem pattannak szét, hagyjuk meg a kemencében. mert kiterjedés i együtthatójuk csekély és

Next

/
Thumbnails
Contents