84075. lajstromszámú szabadalom • Iróasztali papirtömbsarok

Megjelent 1934. évi június hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84075. SZÁM. — IXa/b. OSZTÁLY. íróasztali papírtömbsarok. Szénásy Béla papírkereskedő cég Budapest, mint Szűcs Géza magántisztviselő budapesti jogutódja. A bejelentés napja 1922. évi március hó 11-ike. Általánosan használatosak és ismerete­sek az ú. n. íróasztali papírtömbök vagy mappák, melyek lényegükben több egy­másra rétegezett itatópapírlapból álla-5 nak, melyeknek sarkai egy alaplemeznek négy sarkán kiképezett foglalatba vannak befoglalva, melybe az itatólapok sarkai egyszerűen becsúsztathatok és melyekből az egyes itatólapok elhasználásuk után 10 egyenként kihúzhatók. Az eddigi ilyen írótömböknél tehát az itatópapír négy sarkának befoglalására szolgáló foglalatok az írótömb alaplapját képező alap-lemez­zel szerves egészet alkotnak, úgy, hogy 15 az összes itatólapok elhasználása után azok csakis ezen alaplap nagyságának megfelelő itatólapokkal pótolhatók. Ez azonban hátrányos, mivel tapasztalat sze­rint ezen íróasztali papírtömbök a legkü-20 lönbözőbb méretekben készülnek, hozzá­juk tartaléklapokat gyárilag elő nem állí-* tanak, úgy hegy a tömbben levő lapok elhasználása után vagy kész új tömböt kell, hogy vegyünk, ami költséges, vagy 25 pedig nagyobb papírlapokból ki kell, hogy szabjuk a megfelelő nagyságú pót­lapokat, ami rendszerint sok hulladékkal és így papírpazarlással jár és ilykép szin­tén költséges. Továbbá a különböző mé-30 retű íróasztalok mellett- gyakran nem kapjuk készen az odaillő tömbnagyságot, melyet esetleg külön ezen célra meg kell rendelni, ami még sokkal költségesebb. Mindezen hátrányokat kiküszöböli je-35 len találmány, melynek elvén a papír­tömb négy sarkát befoglaló sarkok külön­külön önálló egészet alkotnak, melyek azután a papírtömb legalsó lapjával könnyen és gyorsan szerves egésszé egye­síthetők. 40 Jelen találmány elvén tehát minden egyes íróasztaltömbhöz négy különálló foglalósarok tartozik, melyeket az jelle­mez, hogy fenéiklap jukon és pedig annak sarokrészében oly kivágás van, melyen a 45 foglalatba betolt papír sarka magára a fenéklapra visszahajtható, hogy továbbá a fenéklapnak résszerű áttörése van, me­lyen a visszahajlított papírsarok átfűz­hető, miáltal a foglalósarok a papírsarok- 50 hoz könnyen oldhatóan rögzítve van. A fenéklapot célszerűen a sarok átfogójával párhuzamos és hosszréssel ellátott léc he­lyettesíti. A foglalósarok tetszőleges, a célnak megfelelő anyagból készülhet, így 55 pl. sajtolt fémből, celluoidból, kéregpapír­ból vagy ehhez hasonlókból. Tartósságá­nál és csinosságánál fogva a fém- vagy celluloidlemez látszik a legalkalmasabb­nak. 60 A rajzon egyik példaképpeni kiviteli alakja látható jlelen találmánynak, mely­től lényegének érintése nélkül számos el­térés is képzelhető. 1. ábra a jelen foglalósarkőkkal felszerelt 65 papírtömbnek távlati képét mutatja, 2. ábra egy ilyen saroknak alulnézetét mutatja távlatilag kb. természetes nagy­ságban, 3. ábra metszet 2. ábra A—B vonala 70 szerint, 4. ábra hasonló metszet, de papírral töl­tött állapotban, 5., 6., 7., 9. ábrák a foglalósarok meg­erősítési módját mutatják be több munka- 75 helyzetben, míg a

Next

/
Thumbnails
Contents