84042. lajstromszámú szabadalom • Kettős ágyra átalakítható pamlag

Megjelent 1934. évi junius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMA BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84042. SZÁM. — VIII/c. OSZTÁLY. Kettős ágyra átalakítható pamlag. Kovács Pál kárpitosmester Békésgyula. A bejelentés napja 1922. évi augusztus hó 3-ika. A találmány tárgya kettős ágyra átala­kítható pamlag, mely az ismert, ilyen faj­tájú, pamlagoktói lényegileg abban kü­lönbözik, hogy a két ágy fekvőíelülete 5 gyanánt egyrészt a pamlag ülése és más­részt annak háttámlája szolgál, mely célra mindkettő ellenkező felületén nyer alkal­mazást, mint amidőn a pamlag ülését, il­letve háttámláját képezik. Ehhez képest 10 mindkettő, alsó, illetve hátsó felületén is párnázva van és a pamlagnak kettős ágyra való átalakításakor úgy forgatta­tik át 180, illetve 90°-kal, hogy e'ddig alsó, illetve hátsó felületeikkel vízszintesbe és 15 egy magasságba kerülnek, mimellett az ülés felcsapható lábakkal lévén ellátva, megfelelő beállítás után azok az ülésből készült egyik ágy alátámasztására szol­gálnak, míg a háttámlából készült másik 20 ágy magában a pamlag keretében, kb. a pamlag ülésének magasságában foglal ek­kor helyet. Emellett a pamlag szokásos kartámlái hosszirányban kétfelé vannak megosztva és a két rész, csukló körül, ki-25 forgathatóan van egymáshoz erősítve úgy, hogy a pamlagnak kettős ágyra való átalakítása után, a két ágy fej-, illetve lábtámláját alkotják. A találmány tárgyának egy foganatosí-80 tási példájla a mellékelt rajzon vian bemu­tatva, melyen az 1. ábra baloldali felerészén a pamlag elülnézete, jobboldali felerészén pedig a kettős ágy elülnézete van: feltüntetve, 85 míg a 2. ábra a pamlag: függőleges hosszmet­szetének egy darabját és a 3. ábra annak függélyes keresztmetsze­tét mutatja; a 4. ábra a kettős ágyra átalakított pam- 40 lag felülnézetének egy darabját és az, 5. ábra annak, a 3. ábra példájára való függélyes keresztmetszetét ábrázolja. A pamlag az (1) lábakon nyugvó (2) szekrényből vagy keretből áll, melynek 45 lefelé zárt ürege a bútordarabnak; pam­lagként való alkalmazása idején (3. ábra), az ágynemű befogadására használható fel. A (2) szekrényhez hátul, a szokott mó­don, a (3) háttámlakeret van erősítve, 50 melybe az alsó szélén kiképezett (4) csuklópántok közvetítésével, a 90°-kal le­forgatható, a tulajdonkópeni (párnázott) (5) háttámlát tartalmazó (6) keret illik pontosan bele. Ez a, keret a hátsó, az egyik 55 ágy fekvőfelületét képező oldalán is pár­názva van, amint az a 3. és 5. ábrán (7)-nél látható. E hátsó, párnázott háttámlafelü­let védelmére, a (3) háttámlakeret célsze­rűen még külön (8) burkolattal van el- 60 látva. Háttámlaként szolgáló (felemelt) helyzetében (3. ábra) az (5, 6, 7) háttámlát ismert (9) rugós zárak tartják fogva, ami­nők pl. éjjeli szekrények és egyéb ilyen bútorok ajtóinál nyernek alkalmazást. 65 Vízszintes síkba leforgatott helyzetében (5. ábra), az. <5, 6, 7) háttámla belső (alsó) szélével a (2) szekrény belső peremén, külső (felső) szélével pedig a (2) szekrény befelé ugró (10) lécein nyugszik. A (11) 70 üléskeret a (2) szekrény mellső szélére, (12) esuklópántok: közvetítésével, 180°-kal átforgathatóan van erősítve és ugyancsak mindkét oldalán (13 és 14j-nél párnázva van. A (11, 13, 14) ülés, ülésként szolgáló 75 helyzetében (3. ábra), külső szélével a (2) szekrény külső élén, belső szélével pedig két, a (2) szekrény két végén, hátul meg-

Next

/
Thumbnails
Contents